Lauwersland Online - Het Groninger Landschap opent gerestaureerde Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen

Het Groninger Landschap opent gerestaureerde Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen

Vrij­dag­middag 13 oktober is Lucht­wacht­toren 7O1 in Warf­huizen onder grote belang­stel­ling fees­te­lijk geopend. Passend bij de voor­ma­lige functie van de toren, kwam tijdens de opening een vlieg­tuigje laag over­vliegen.

Gede­pu­teerde Stag­houwer en plaats­ver­van­gend comman­dant van de vlieg­basis Leeu­warden Luite­nant-Kolonel Keizer waren de eersten die de toren beklommen. Ook de vorige eige­naar Pek van Andel en Stich­ting Lucht­wacht­toren 7O1 Warf­huizen – die zich jaren­lang heeft ingezet voor het behoud en restau­ratie van dit mili­taire erfgoed – waren daarbij. Boven kregen ze uitleg over de werking van het lucht­wacht­in­stru­ment door Sandra van Lochem, speci­a­list op het gebied van de lucht­wacht­to­rens.

Oud-luchtwachters

Bijzonder was ook de aanwe­zig­heid van twee oud-lucht­wach­ters die tijdens de Koude Oorlog op deze en andere mili­taire uitkijk­to­rens werk­zaam waren. De vrij­wil­li­gers van het Korps Lucht­wacht­dienst speurden destijds het lucht­ruim af, op zoek naar vijan­dige Russi­sche vlieg­tuigen.

Steun van velen

Lucht­wacht­toren 7O1 maakte deel uit van een netwerk van 276 uitkijk­posten dat tussen 1951 en 1956 verspreid over het land werd aange­legd. De lucht­wacht­toren verloor zijn mili­taire functie, maar bleef over­eind en is nu één van de negen­tien nog bestaande lucht­wacht­to­rens.

Dankzij de steun van velen is de restau­ratie van de toren afge­rond. Het Groninger Land­schap is zeer verheugd dat — dankzij deze samen­wer­king — dit mili­tair erfgoed behouden is gebleven en dat de ruim 15 meter hoge toren nog steeds een opval­lend land­mark in het eeuwen­oude wier­den­land­schap is.

Openstelling toren

Vrij­wil­li­gers van Het Groninger Land­schap zullen met ingang van volgend voor­jaar de toren open­stellen voor geïn­te­res­seerden. Bezoe­kers kunnen de toren beklimmen, plaats­nemen in de schuilnis, met de verre­kijker het lucht­ruim afspeuren en de positie van passe­rende vlieg­tuigen bepalen met behulp van de plot­tafel. De open­stel­lingen zullen aange­kon­digd worden op www.groningerlandschap.nl.

Open dag

Op zondag 15 oktober kan iedereen alvast een kijkje nemen op de lucht­wacht­toren. Tussen 13:00 en 17:00 uur is de toren open­ge­steld en wordt zowel beneden als boven een toelich­ting gegeven.


Lauwersland Online - Het Groninger Landschap opent gerestaureerde Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto's: © Koos Boer­t­jens
© Het Groninger Land­schap