Lauwersland Online - Het Groninger Landschap realiseert wierdebegraafplaats op Wierum

Het Groninger Landschap realiseert wierdebegraafplaats op Wierum

Op de wierde van Wierum, vlak boven de stad Groningen, reali­seert Het Groninger Land­schap in samen­wer­king met uitvaart­ver­zorger Alge­meen Belang uit Groningen een klein­scha­lige begraaf­plaats.

De wier­de­be­graaf­plaats wordt ruim een hectare groot en komt op het gedeelte van de wierde dat is opge­hoogd met grond van elders. Hier­door blijft de arche­o­lo­gi­sche waarde intact. Het Groninger Land­schap blijft eige­naar en beheerder van de wier­de­be­graaf­plaats. Alge­meen Belang neemt de uitvoe­rende werk­zaam­heden rond de begra­fe­nissen voor haar reke­ning en kan de uitvaarten ook zelf verzorgen.

Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraaf­plaats. Op de wierde van Wierum werd in de 13e eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. De oudste graf­steen dateert uit 1679. Ook na afbraak van de kerk in 1829 bleef de begraaf­plaats aanwezig. Deze bestaande begraaf­plaats van de hervormde gemeente Dork­werd heeft ruim­te­ge­brek. Het Groninger Land­schap stelt een strook grond beschik­baar voor uitbrei­ding.

Direct gren­zend aan de bestaande begraaf­plaats ontwik­kelt Het Groninger Land­schap een wier­de­be­graaf­plaats. Vanaf medio 2018 zal deze in gebruik worden genomen. Deze graven worden nooit geruimd: men koopt een eeuwig­du­rend graf­recht. De opbrengst zal Het Groninger Land­schap gebruiken voor beheer en onder­houd van haar natuur­ge­bieden en monu­menten.

De wier­de­be­graaf­plaats zal als bloem­rijk gras­land worden beheerd. Omdat er straks geen zware machines meer kunnen rijden, wordt het beheer klein­scha­liger. Bloemen en vlin­ders zullen daarvan profi­teren. Na elke begra­fenis worden de zoden terug­ge­plaatst. Er mogen alleen zeer bescheiden graf­mar­ke­ringen van vergan­ke­lijk en duur­zaam mate­riaal geplaatst worden. Ook kan er voor gekozen worden om geen marke­ring aan te brengen.

In Neder­land bestaat een maat­schap­pe­lijke vraag naar andere vormen van begraven dan die op de klas­sieke begraaf­plaatsen. Het Groninger Land­schap wil ruimte geven aan deze vraag, maar wel op zoda­nige wijze dat natuur- en land­schaps­waarden niet worden aange­tast. Boven­dien moet de locatie voldoen aan alle wette­lijke voor­schriften die gelden voor begraven. De wierde van Wierum voldoet aan deze voor­waarden.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: © Arjan Hendriks
© Het Groninger Land­schap