Lauwersland Online - "Helmantels" in Museum Wierdenland

"Helmantels" in Museum Wierdenland

Tot ieders verras­sing bleken bij de opening van de tentoon­stel­ling Het Wier­den­menu op 1 juli in Museum Wier­den­land verschei­dene werken van Henk Helm­antel te hangen.

Het museum had al een schil­derij van Helm­antel in bruik­leen dat hij eerder speciaal voor een expo­sitie in het museum had geschil­derd. Nu hangen er echter zelfs 11 werken. Dit was niet gepland, maar in de week voor de opening bood Helm­antel spon­taan aan meer werk uit te lenen. Het museum is daar graag op inge­gaan, te meer omdat op alle doeken het thema van de lopende expo­sitie terug komt: voedsel of voor­werpen waarin dat bereid of bewaard wordt. Ze vormen daarmee een waar­de­volle aanvul­ling.

De expo­sitie Het Wier­den­menu heeft als onder­werp de eetge­woontes van de oude wier­den­be­wo­ners: wat aten ze, hoe maakten ze het klaar en hoe bewaarden ze het? En hoe gezond was het eigen­lijk in verge­lij­king met onze schijf van vijf? Er is veel te zien en te doen: arche­o­lo­gi­sche vond­sten, oude gebruiks­voor­werpen, micro­scopen om de zaden te onder­zoeken, work­shops, lezingen. Kortom, een kijkje in de keuken van de wier­den­be­wo­ners. De tentoon­stel­ling loopt nog tot 30 oktober.


Museum Wierdenland

richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor de wierde Ezinge en het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten geor­ga­ni­seerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Muse­um­re­gister.

Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !