Hergebruik of recycling? Nieuwe informatieve websites geven antwoord

Vandaag lanceert Wecycle twee websites die mensen infor­meren over wat ze kunnen doen met gebruikte elek­tri­sche appa­raten of ener­gie­zui­nige lampen. Deze hebben name­lijk altijd nog een waarde. Repa­reren, verkopen, weggeven of inle­veren voor recy­cling zijn daar voor­beelden van.

De sites watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. helpen mensen om goede keuzes te maken en moeten voor­komen dat consu­menten gebruikte appa­raten en lampen weggooien. Wecycle is de stich­ting die in Neder­land de inza­me­ling en recy­cling regelt van afge­dankte elek­tri­sche appa­raten en ener­gie­zui­nige lampen.

Veel consu­menten staan niet onwel­wil­lend maar onver­schillig tegen­over het gescheiden inle­veren van elek­tri­sche appa­raten en ener­gie­zui­nige lampen. Ook zij zouden inle­veren moeten over­wegen als moge­lijk­heid. De sites www.watismijnapparaatwaard.nl en www.watismijnlampwaard.nl geven infor­matie over de verschil­lende opties die de consu­ment heeft na gebruik van een appa­raat of lamp. Bijvoor­beeld over de voor- en nadelen van (zelf) repa­reren, het verschil tussen markt­waarde en recy­cle­waarde of over hoe je economie en milieu kunt helpen door afge­dankte appa­raten en lampen in te leveren voor recy­cling. Centraal staat dat een gebruikt appa­raat of lamp altijd waarde heeft.

Weloverwogen beslissing

"De consu­ment heeft altijd een keuze na gebruik van een appa­raat of lamp.", zegt Jan Vlak, direc­teur van Wecycle. "Repa­reren van een appa­raat is een optie, maar dat is bijvoor­beeld bij een oude koel­kast niet beter voor het milieu. Wij vinden het belang­rijk de hele keten te laten zien en de verbin­ding te leggen tussen gebruik, herge­bruik en recy­cling, zodat de consu­ment een welover­wogen beslis­sing kan nemen. Gooi afge­dankte appa­raten en lampen in geen geval weg, want dan gaat alle waarde verloren."

De websites laten ook zien wat er gebeurt met elek­tri­sche appa­raten en ener­gie­zui­nige lampen die worden inge­le­verd voor recy­cling, waar je deze kunt inle­veren en hoe je ze schoon en veilig inle­vert.

Over Wecycle

Wij zijn de stich­ting zonder winst­oog­merk die in Neder­land de inza­me­ling en recy­cling van e-waste regelt. Dankzij onze inspan­ningen krijgen de mate­ri­alen uit afge­dankte elek­tri­sche appa­raten en ener­gie­zui­nige lampen een nieuw leven. Hier­voor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 instal­la­tie­be­drijven, 70 kring­loop­be­drijven, 170 kinder­boer­de­rijen, 2.000 scholen en heel veel consu­menten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circu­laire met de sociale economie. Door appa­raten te sorteren en demon­teren, geven we mensen met een afstand tot de arbeids­markt perspec­tief op een regu­liere baan.

We garan­deren een opti­male recy­cling met de modernste tech­nieken. Grond­stoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grond­stoffen uit de natuur te halen. Scha­de­lijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voor­komen dat appa­raten in de ille­gale export belanden. Daar zetten we ons dage­lijks met hart en ziel voor in.