Lauwersland Online - Het Hogeland doet versneld onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties

dinsdag 12 januari 2021

Het Hoge­land doet versneld onder­zoek naar nieuwe woningbouwlocaties

Het college van de gemeente Het Hoge­land laat versneld onder­zoek doen naar nieuwe woning­bouw­lo­ca­ties in Het Hoge­land. De vraag naar woningen op het plat­te­land neemt toe door de druk op de woning­bouw­markt in de stad Groningen. Voor het versneld onder­zoeken van woning­bouw­lo­ca­ties is een "bestuurs­op­dracht" vast­ge­steld. KAW archi­tecten gaat het onder­zoek uitvoeren. De resul­taten worden in mei van dit jaar verwacht.

De vraag vanuit de stad Groningen naar woningen is vooral in Bedum en Winsum groot. De verwach­ting is dat die vraag ook in de toekomst groot blijft. De plannen Ter Laan 4 in Bedum en Munster in Winsum hebben onvol­doende "rek" om aan die blij­vende vraag te kunnen voldoen.

Wethouder Eltjo Dijk­huis: "We onder­zoeken niet alleen de moge­lijk­heden in Bedum en Winsum. Ook in andere dorpen aan de twee spoor­lijnen gaan we kijken of er moge­lijk­heden voor uitbrei­ding of nieuw­bouw zijn. De aanwe­zig­heid van een goede trein­ver­bin­ding met Groningen is een belang­rijke factor voor mensen die een woning willen kopen. De woning­markt in de stad staat stevig onder druk. Daar willen we op inspelen. Je moet ijzer smeden als het heet is."

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland