De provincie Groningen heeft een subsidie van ruim 425.000 euro aan de gemeente Het Hoge­land verstrekt voor het verbe­teren van de fiets­vei­lig­heid. Met deze subsidie worden zes fiet­stra­jecten en -routes verbe­terd. Het werk wordt nog dit jaar uitge­voerd. De verwach­ting is dat de aanpas­singen eind 2021 klaar zijn.

Met de subsidie gaat de gemeente diverse maat­re­gelen uitvoeren om de veilig­heid op de fiets­paden te verbe­teren. Het gaat om het verbreden van de fiets­paden langs het Rasquer­der­maar bij Tinal­linge, het fietspad van Meeden naar het station in Winsum, het Oude­dijkpad tussen Uithuizen en Usquert en het Plat­voet­spad bij het Reit­diep. Verder worden er fiets­stroken aange­bracht op het noor­de­lijke deel van de Onder­den­dam­sterweg in Winsum. In Bedum wordt tot slot een fiets­ver­bin­ding aange­legd naar de nieuwe Togtemaarschool.

Fiets­ge­bruik stimuleren

Het stimu­leren van het fiets­ge­bruik is belang­rijk onder­deel van het gemeen­te­lijk colle­ge­pro­gramma 2019-2022. De fiets krijgt ook volop aandacht in de nog op te stellen Mobi­li­teits­visie die medio dit jaar gereed moet zijn. Het lokale fiets­net­werk wordt aange­sloten op het netwerk van fiets­snel­wegen van en naar de stad Groningen. Centraal bij de ontwik­ke­lingen staat het verbe­teren van het (recre­a­tieve) fiets­net­werk. Ook wordt reke­ning gehouden met het toene­mend gebruik van de e-bike.

"Door­slag­ge­vend belang"

Wethouder Eltjo Dijk­huis van Verkeer en Vervoer: "We vinden het belang­rijk om het gebruik van de fiets te stimu­leren. Daar­voor is een goede fiets­in­fra­struc­tuur van door­slag­ge­vend belang. Zo zetten we in op duur­zame mobi­li­teit waarin het even­wicht tussen bereik­baar­heid, economie, leef­mi­lieu en klimaat voorop staat."

Media: Het fietspad - dat momen­teel hele­maal geen fietspad zou mogen heten - langs het Rasquer­der­maar bij Tinallinge
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland