Lauwersland Online - Het Hogeland kijkt terug op "relatief rustige" jaarwisseling

vrijdag 8 januari 2021

Het Hoge­land kijkt terug op "rela­tief rustige" jaarwisseling

De gemeente Het Hoge­land heeft - samen met de hulp­dien­sten, BOA’s en Mensen­werk Hoge­land - de afge­lopen jaar­wis­se­ling geëva­lu­eerd. De conclusie van alle betrok­kenen is dat er sprake was van een "rela­tief rustige" viering van Oud & Nieuw. Alleen in Uithui­zer­meeden was sprake van excessen.

De hulp­dien­sten waren grondig voor­be­reid. Burge­meester Henk Jan Bolding: "We zijn van alle denk­bare scenario’s uitge­gaan. Maar het bleef rustiger dan we hadden verwacht. Een compli­ment voor de Hoge­land­sters is op zijn plaats: vrijwel iedereen hield zich aan de regels en het vuur­werk­verbod werd in door­snee goed nageleefd."

Een eerste inven­ta­ri­satie van schade in de open­bare ruimte noemt burge­meester Bolding "tame­lijk ontluis­te­rend". Bolding: "We zijn er nog niet klaar mee. Maar nu is al duide­lijk dat de schade mini­maal 20.000 euro is. Die schade is vooral veroor­zaakt door brandjes. Daarvan waren er opval­lend veel. Mensen moeten beseffen dat herstel van schade aan open­baar eigendom ten koste gaat van het regu­liere onder­houd." De brand­weer moest vijf keer uitrukken om grotere branden te blussen. Het aantal uitrukken week niet af van voor­gaande jaren.

BOA’s moesten een aantal keren ingrijpen. Inwo­ners werden aange­sproken op gebruik van vuur­werk en van carbid. De inter­ven­ties door de BOA’s leverden verder geen problemen op.

Een team van 8 jonge­ren­wer­kers van Mensen­werk Het Hoge­land is de hele dag en avond op pad geweest in Het Hoge­land. Er zijn op diverse loca­ties in Het Hoge­land gesprekken gevoerd met jongeren. Ook zij spreken over een verras­send rustige sfeer

Op het Johan van Veen­plein in Uithui­zer­meeden liep de situ­atie ’s nachts uit de hand. Er werden branden gesticht en hulp­ver­le­ners werden agres­sief bena­derd. Het duurde drie uur om de rust te herstellen.

Henk Jan Bolding: "Volkomen onac­cep­tabel wat er daar is gebeurd. De onrust leidde tot de inzet van zeven eenheden van de hulp­dien­sten. Daar­door kon aan andere meldingen in de gemeente geen aandacht worden besteed. Door deze actie in Uithui­zer­meeden is de veilig­heid van andere Hoge­land­sters nadruk­ke­lijk in gevaar gebracht. We gaan hier zeker nog met het dorp over in gesprek om te kijken hoe we het volgend jaar anders kunnen doen."

Media: Vreug­de­vuur op de Achter­valge in Leens
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland