Lauwersland Online - Het Hogeland teleurgesteld over uitstel van gedeeltelijke verdubbeling N33

dinsdag 19 januari 2021

Het Hoge­land teleur­ge­steld over uitstel van gedeel­te­lijke verdub­be­ling N33

Het besluit van Gede­pu­teerde Staten van Groningen om de voor­ge­nomen gedeel­te­lijke verdub­be­ling van de N33 uit te stellen, is door het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente Het Hoge­land met teleur­stel­ling ontvangen.

Het voor de verdub­be­ling beschik­bare geld wordt ingezet om tekorten op de lopende vernieu­wing van de zuide­lijke ringweg van Groningen te dekken, zo besloten GS vandaag. Eltjo Dijk­huis - wethouder van econo­mi­sche zaken van de gemeente Het Hoge­land - noemt het besluit "Een heel verve­lende verras­sing, hoewel het in de lucht hing.".

Dijk­huis: "Wij betwisten de nood­zaak van conti­nu­ï­teit in het project ringweg niet maar dat dat ten koste moet gaan van projecten in de regio - waar­onder de verdub­be­ling van de N33 - is moei­lijk te verteren. De havens van Delf­zijl en de Eems­haven zijn 'booming' en dat blijft ook nog wel even zo. Beide havens zijn belang­rijke vlieg­wielen voor de regi­o­nale economie. De havens én de regio zijn daarom gebaat bij goede wegver­bin­dingen met het achter­land. Nu verbe­te­ring van de infra­struc­tuur de ijskast in gaat, is er feite­lijk sprake van achter­uit­gang: de druk op de havens en de regio neemt toe en de infra­struc­tuur blijft achter. Dat is zuur. Dit gaat ten koste van de econo­mi­sche dyna­miek en de werkgelegenheid."

Naast uitstel van de verdub­be­ling van de N33 tussen Zuid­broek en Appin­gedam is er ook een voor­lo­pige streep gegaan door de verbe­te­ring van de spoor­lijn naar Leer in Duisland.

"De projecten zijn van groot regi­o­naal belang. Als de provincie Groningen dat écht erkent en geloof­waardig wil blijven dan pakt ze nu door en gaat als de wiede­weerga aan de slag om alter­na­tieve finan­cie­ring te vinden. Daar­over willen de betrokken partijen snel overleg met gede­pu­teerde Fleur Gräper. We hebben er het volste vertrouwen we dat we er in alle rede­lijk­heid uit kunnen komen.", besluit Dijkhuis.

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland