Lauwersland Online - Het Hogeland, Hunsingo of Marenland?

Het Hogeland, Hunsingo of Marenland?

De nieuwe gemeente die ontstaat uit de samen­voe­ging van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond krijgt een naam. Deze wordt op dinsdag 28 maart in Uithuizen bekend­ge­maakt.

De inwo­ners van de vier gemeenten mochten hun stem uitbrengen op een van de drie namen die een onaf­han­ke­lijke selec­tie­com­missie gese­lec­teerd heeft:

Het Hogeland

De selec­tie­com­missie vindt het een chique en poëti­sche naam die ook histo­risch bekend is en veel gebruikt wordt. Het is een naam met een posi­tieve uitstra­ling en ambitie.

Hunsingo

Dit is een histo­ri­sche naam die al eeuwen met deze regio verbonden is en boven­dien groten­deels over­een­komt met het gebied van de nieuwe gemeente. "Het is een krach­tige naam. Een naam met karakter, die de gemeente op de kaart zet", aldus de commis­sie­leden.

Marenland

Over Maren­land geeft de selec­tie­com­missie aan dat het een sterke, heldere naam is. "Maren zijn groten­deels natuur­lijk ontstane water­lopen die het gebied afwa­teren; ze zijn een belang­rijk natuur­his­to­risch kenmerk en vormen het land­schap. De maren vormen het verbin­dende element tussen de vier oude gemeenten".

De naam die de meeste stemmen gekregen heeft, is de naam van de nieuwe gemeente. Onder de beden­kers van de winnende naam wordt een prijs verloot — de prijs­win­naar wordt dinsdag ook bekend­ge­maakt.