2018 Lauwersland Online - Hogere kosten voor bouw van Kindcentrum in Leens

Hogere kosten voor bouw van Kind­cen­trum in Leens

Voor de bouw van het Kind­cen­trum in Leens vraagt het College van burge­meester en wethou­ders van De Marne een aanvul­lend budget van 1,6 miljoen euro aan de gemeen­te­raad.

De voor­be­rei­dingen voor de bouw van het Kind­cen­trum zijn al gestart. Het gere­ser­veerde bedrag in de begro­ting is echter na de aanbe­ste­ding van afge­lopen januari onvol­doende gebleken. Dat heeft verschil­lende oorzaken. Zo is onder andere de kwali­teits­norm aange­scherpt en is er lande­lijk sprake van gestegen bouw­kosten door de aantrek­kende markt. Daar­naast zijn er ook tegen­val­lers door onder meer de langere loop­tijd van het project. Reden om bij deze krediet­aan­vraag ook budget te vragen voor onvoor­ziene kosten.

Wethouder Mariette de Visser: "We zijn van mening dat het Kind­cen­trum van grote waarde is voor Leens, de kinderen en de leef­baar­heid in het dorp. Boven­dien wordt het Kind­cen­trum toekomst­be­stendig gebouwd. De huidige huis­ves­ting van de scholen voldoet niet meer. Het is belang­rijk dat het Kind­cen­trum zo snel moge­lijk gere­a­li­seerd wordt, zodat de kinderen bij de start van het school­jaar 2019/2020 op de nieuwe locatie naar school kunnen."

De gemeen­te­raad heeft het voor­stel voor 27 maart aanstaande op de agenda staan.


Lauwersland Online - Hogere kosten voor bouw van Kindcentrum in Leens

Lauwersland Online - Hogere kosten voor bouw van Kindcentrum in Leens


Kind­cen­trum Leens

Het Kind­cen­trum Leens wordt in het verlengde van het huidige gemeen­te­huis in Leens gebouwd. Het biedt onderdak aan twee basis­scholen (OBS Lydinge en CBS De Regen­boog) en de peuter­speel­zaal van Stich­ting Peuter­speel­zaal­werk De Marne.

© Gemeente De Marne
Foto's: © Lauwers­land Online