Lauwersland Online - Informatiebijeenkomsten over nieuwe plannen Nationaal Coördinator Groningen

Informatiebijeenkomsten over nieuwe plannen Nationaal Coördinator Groningen

Op zaterdag 5 november presen­teert de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) de geac­tu­a­li­seerde versie van het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen op vier infor­ma­tie­bij­een­kom­sten voor bewo­ners in het aard­be­vings­ge­bied.

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders geeft tijdens de bijeen­kom­sten uitleg over de plannen van de NCG voor de komende jaren. Aan de orde komen bijvoor­beeld de vervolg­aanpak van het inspec­teren en versterken van woningen, het verbe­teren van de scha­de­af­han­de­ling, de positie van de NCG en de stand van zaken van verschil­lende rege­lingen voor bewo­ners in het aard­be­vings­ge­bied.

Programma

Iedere infor­ma­tie­bij­een­komst bestaat uit een presen­tatie en toelich­ting op het geac­tu­a­li­seerde Meer­ja­ren­pro­gramma door Hans Alders. Na deze toelich­ting is er op elke locatie een infor­ma­tie­markt waar mede­wer­kers van de NCG vragen van de bezoe­kers beant­woorden.

Locaties en tijden

De infor­ma­tie­bij­een­kom­sten vinden zaterdag 5 november plaats in:
09:30 — 10:30 uur — Delf­zijl, De Bolder, Molen­berg 13
11:30 — 12:30 uur — Sloch­teren, Gemeen­te­huis, Hoofdweg 10a
13:30 — 14:30 uur — Uithuizen, De Butler, Hoofd­straat West 46
15:30 — 16:30 uur — Middel­stum, Vita Nova, Heerestraat 39

Vanaf een half uur voor aanvang zijn inwo­ners en andere belang­stel­lenden van harte welkom voor een kopje koffie/thee en koek.

Jaarlijkse actualisatie

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) heeft de regie op scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van huizen en gebouwen in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2016 – 2020. In november 2015 verscheen het eerste meer­ja­ren­pro­gramma. Het meer­ja­ren­pro­gramma wordt elk jaar geac­tu­a­li­seerd.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen