Lauwersland Online - Inzamelingsactie voor zieke Zennor

Inza­me­lings­actie voor zieke Zennor !

Dit is Zennor en hij heeft een zeld­zame tumor die verwij­derd moet worden. Zennor is de kat van de uit de gemeente De Marne afkom­stige Riane Kuzee en is nog maar 15 maanden oud.

Vanaf dat hij 8 maanden is, kreeg hij problemen en aparte aanvallen. De dieren­artsen wisten niet wat er met hem aan de hand was, de verden­king was FIP en epilep­ti­sche aanvallen. Maar vele onder­zoeken, hersenscan, röntgenfoto's, bloed­af­names, echo's, ECG, bloed­druk­me­ting en overleg met speci­a­listen verder zijn ze twee weken geleden tot de conclusie gekomen dat hij hoogst­waar­schijn­lijk een insu­li­noom heeft. Dat is een tumor in de alvlees­klier die dan te veel insu­line afgeeft waar­door zijn glucose gevaar­lijk laag wordt.

Wereld­wijd zijn bij katten daar maar enkele gevallen van bekend. Het is uiter­mate zeld­zaam bij katten en al hele­maal bij zo'n jonge kat. Een operatie zou hem waar­schijn­lijk de beste kansen geven. Hij krijgt nu twee soorten medi­cijnen om zijn gluco­se­ni­veau stabiel te houden. Dat is een korte­ter­mijn­op­los­sing.

Riane's dieren­arts en de speci­a­list van de kliniek "De tweede lijn" kunnen hem niet verder helpen. Ze werd door­ver­wezen naar een chirurg die dit kan omdat het een complexe operatie is. Zelf heeft ze een dieren­arts met inter­nist in Wage­ningen gevonden die dit aandurven.

Riane: "Ik zou dit zo erg graag willen laten doen maar heb zelf de finan­ciën er niet voor omdat al mijn reserves en alles wat ik had al naar de dieren­artsen zijn gegaan. Daarom vraag ik écht jullie om hulp… dona­ties zouden heel erg fijn zijn, maar ik ben ook bereid om het rente­loos terug te betalen. Met mijn beperkte inkomen kan dat een tijdje duren, dat zeg ik eerlijk. Want het is immers mijn kat en mijn verant­woor­ding.

De chirurg heeft een schat­ting van de kosten gemaakt: tussen de 800 en 1600 euro; Het ligt eraan wat ze tijdens de operatie tegen­komen en het verloop van de operatie. Ik wil Zennor eigen­lijk zo snel moge­lijk laten opereren.

Wil je mij helpen? Dank ben ik héél erg dank­baar! Heb je vragen? Ik beant­woord ze graag. Ik heb zijn hele dossier digi­taal voor degenen die inte­resse hebben, het is een groot dossier. Dank je wel!"

Namens Riane en Zennor

Klik hier om naar actie­pa­gina te gaan om te doneren!