Lauwersland Online - Jeltingalaan Buitenpost afgesloten van 24 oktober tot en met 4 november

Jeltingalaan Buitenpost afgesloten van 24 oktober tot en met 4 november

De Jelting­alaan in Buiten­post is van 24 oktober tot en met 4 november afge­sloten voor door­gaand verkeer. Dit is nodig omdat de bomen langs de weg worden gekapt. Het kappen van de bomen is onder­deel van een totale opwaar­de­ring van de Jelting­alaan.

Opwaardering Jeltingalaan

De gemeente Acht­kars­pelen gaat de Jelting­alaan opnieuw inrichten om de verkeers­vei­lig­heid te verbe­teren. Tege­lijk zijn de weg en het riool aan groot onder­houd toe en kan de Jelting­alaan qua uitstra­ling wel een opknap­beurt gebruiken. In de toekom­stige situ­atie worden nieuwe bomen en struiken direct langs de rijbaan aange­plant. De bomen die nu langs het tracé staan moeten worden gekapt om de werk­zaam­heden te kunnen uitvoeren. Omdat de bomen de aanleg van nieuwe kabels en leidingen in de weg staan, worden ze gekapt. De wegre­con­structie wordt uitge­voerd in de eerste helft van 2017.

Omleidingsroutes

Fiet­sers worden over het indu­strie­ter­rein de Swadde geleid. Auto­mo­bi­listen worden omge­leid met bebor­ding en ook de bussen volgen een alter­na­tieve route. Woningen en bedrijven langs de Jelting­alaan blijven bereik­baar. Buiten de regu­liere werk­tijden wordt de wegstrem­ming tijde­lijk opge­heven, dus ook in het weekend. Wel blijft dan een snel­heids­be­per­king van kracht.

Het verkeer van- en naar indu­strie­ter­rein de Swadde kan het beste via de rondweg van Buiten­post rijden. Dit wordt door omlei­dings­be­bor­ding aange­geven.

Meer informatie

Voor meer infor­matie over de wegre­con­structie kunt u terecht op www.achtkarspelen.nl/jeltingalaan. Hebt u vragen en/of opmer­kingen over het kappen van de bomen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Tjoelker van de gemeente Acht­kars­pelen, via het alge­mene nummer 14 0511. Ook kunt u een e-mail sturen naar jeltingalaan@achtkarspelen.nl.

© Gemeente Acht­kars­pelen