Lauwersland Online - Johannes Lindenbergh praat D66-ers bij over de Nederlandse waterschappen

Johannes Lindenbergh praat D66-ers bij over de Nederlandse waterschappen

Het bestuur van de D66-afdeling Winsum-Bedum-De Marne wist Johannes Lindenbergh te strikken om na afloop van het officiële deel van de algemene ledenvergadering van 23 november iets te vertellen over de taken en bevoegdheden van een waterschap. Dat was een heel goed idee: van de aanwezigen wisten namelijk maar enkelen wat een waterschap eigenlijk is en waar een waterschap voor staat. Lindenbergh spijkerde de kennis van zijn toehoorders snel bij.

Waterschappen zijn amper bekend bij het grote publiek. Dat is vreemd, want waterschappen zijn de oudste overheden in ons land. Ze vormen, na rijk, provincies en gemeenten, de vierde verdieping in het “Huis van Thorbecke”. Bij een gemeente heb je een burgemeester en wethouders, bij een waterschap heb je een dijkgraaf en heemraden.

Waar een gemeente ontzettend veel taken heeft, gaat het bij waterschappen maar om enkele, maar dan wel om heel belangrijke. Om de taken te kunnen uitvoeren, “halen de waterschappen zelf geld op”, ze heffen dus hun eigen belastingen. De allerbelangrijkste taak van elk waterschap is het beveiligen van het eigen beheergebied, zowel van buiten als van binnen, tegen water. Maar ook tegen water dat van binnen komt, moet het gebied worden beschermd. Dat is regelmatig te merken nu door de klimaatverandering er steeds meer en heviger regenval verwacht wordt.

Daarnaast moet het waterschap ervoor zorgen dat er voldoende water in het gebied is en ook dat dat water schoon is. Er mag niet te weinig water zijn en ook niet te veel. Waterschappen zorgen verder op rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de zuivering van het rioolwater, dat onder andere uit de wc’s komt. Het gaat hier om een gezamenlijke taak met de gemeentes die dat rioolwater inzamelen. De waterschappen zuiveren dat vervuilde water, dat dan zo schoon wordt, dat het als effluent weer terugkomt in het oppervlaktewater.

Bewoners in het beheergebied krijgen voor de taken, die een waterschap heeft, een rekening. Zo ontvangen ze een nota waarmee de zuivering wordt betaald. Daarnaast betalen alle ingezetenen in het gebied een rekening voor het watersysteembeheer. Zij kunnen er namelijk wonen, werken en recreëren. Daarnaast moeten eigenaars en huurders van gebouwen nog aparte bedragen betalen. Het waterschap zorgt ervoor dat deze gebouwen beveiligd zijn tegen wateroverlast. Tenslotte betalen eigenaren van gronden ook nog voor het feit dat het waterschap ervoor zorgt dat hun gronden goed zijn te bewerken of te gebruiken.

De aanwezigen, die met grote interesse naar Lindenbergh hadden geluisterd, overstelpten hem met vragen en suggesties. Het was hun wel duidelijk geworden hoe belangrijk het werk van de waterschappen is. Als die hun werk een poos niet doen, dan komt 60% van ons land onder water te staan. De Nederlanders realiseren zich dat niet. Dat komt doordat het bijna altijd goed gaat. En als het dan een keer mis is gegaan, dan lijkt dat ook al weer snel te zijn vergeten.

Jellie Willemsen – Jong, die de vergadering voorzat, dankte Lindenbergh van harte voor zijn interessante verhaal. Hij kreeg een royaal applaus.

© Janny de Weijs- Krol