Lauwersland Online- Jong en muzikaal? het NFPC daagt je uit!

Jong en muzi­kaal? het NFPC daagt je uit!

Bij het North Frisian Percus­sion Corps (NFPC) uit Dokkum is "alleen maar slag­wer­kers" verleden tijd. Met ingang van 1 november wil het show­corps nieuwe leden uitdagen om alle moge­lijke bras­sin­stru­menten te bespelen ten behoeve van de melo­die­lijn.

Graag komt het NFPC in contact met jonge blazers die deze moge­lijk­heid zien als een uitda­ging. Uiter­aard kunnen en mogen ook leer­lingen welke een bras­sop­lei­ding volgen zich melden.

Ook is het NFPC voor het komend winter­sei­zoen nog op zoek naar een aantal speci­fieke muzi­kanten. Het gaat om de volgende func­ties: base line, melo­disch percus­si­o­nist, percus­si­o­nist in de pit en een drummer voor op de drumset.

De muziek­ver­e­ni­ging heeft als jeugd­be­leid "samen spelen in een fijne sfeer waarbij het plezier voorop staat". Naast muziek zijn er natuur­lijk ook leuke bezig­heden die de jeugd zeker zullen aanspreken.

Show­night NFPC

Inmid­dels doet het NFPC al erva­ring op door samen­wer­king met de bras­s­mu­zi­kanten van show­corps Con Spirito uit Joure. Voor jonge muzi­kanten die dit initi­a­tief willen bewon­deren en beluis­teren, is de samen­wer­kende combi­natie te zien en te horen op zaterdag 28 oktober tijdens de jaar­lijkse Show­night van het NFPC in de Sporthal De Doel­stien in Dokkum. Aanvang 19:30 uur (de deuren gaan om 19:00 uur open) en de toegang is geheel gratis.

Meer infor­matie

Nieuws­gierig geworden? Kom en laat je infor­meren of inspi­reren door een bezoek aan de Show­night op zaterdag 28 oktober.

Voor meer infor­matie kun je mailen naar secretaris@nfpcdokkum.nl of bezoek de website www.nfpcdokkum.nl !

Foto: © Johan van Dekken