Jongeren drinken minder

NEDERLAND — Onder­zoek toont aan: jongeren drinken minder. In 2011 had nog 66% van de 12 tot 16 jarigen ooit alcohol gedronken, in 2015 was dat 45%. Werden jongeren tien jaar geleden nog de “zuip­schuiten van Europa” genoemd, nu zijn de cijfers een stuk posi­tiever.

Er zijn minder jongeren die drinken, ze starten op latere leef­tijd met drinken en zijn minder vaak dronken. Veel beleid was de laatste jaren gericht op jongeren, zoals de verho­ging van de leef­tijds­grens van 16 naar 18 jaar en de inzet van de campagne NIX18. En dat heeft gewerkt, is een van de conclu­sies die staats­se­cre­taris Martin van Rijn (VWS) aan de Kamer stuurt in het kader van de evalu­atie van de Drank- en Hore­cawet.

De evalu­atie laat zien wat werkt, waar verbe­te­ringen nodig zijn en roept ook een aantal prin­ci­piële vragen op. Zijn de eisen aan de inrich­ting van de horeca bijvoor­beeld nog van deze tijd? Of moet er ander toezicht komen? Welke rol willen we dat drank speelt in onze maat­schappij?

Door met NIX18 en extra aandacht voor kwetsbare groepen

Er zijn nog wel uitda­gingen voor de komende tijd. Zo drinken de jongeren die wel drinken, veel. De komende jaren moet er dan ook aandacht blijven voor het versterken van de NIX18 norm. Van Rijn: "Het kost tijd om de norm te veran­deren. Ouders spelen daarin een cruciale rol. We zien dat het erg helpt als ouders duide­lijk zijn: Gewoon geen alcohol onder de 18 en daar steunen we ze in. Helaas zien we ook ouders die zelf alcohol regelen voor hun kinderen. Dat moet natuur­lijk anders." Hoewel ook volwas­senen minder drinken, zijn er nog teveel zware drin­kers en drinken veel volwas­senen nog altijd meer dan de "liever niets en anders maxi­maal 1 glas per dag" die de Gezond­heids­raad advi­seert. Moge­lijk kan meer kennis over de scha­de­lijk­heid van alco­hol­ge­bruik hier een rol in spelen. Ook de vanzelf­spre­kend­heid waarmee alcohol bij allerlei gele­gen­heden wordt geschonken, moet onder­deel zijn van de discussie over de rol van alcohol in de samen­le­ving.

De staats­se­cre­taris gaat de evalu­atie van de Drank- en Hore­cawet bespreken met de Tweede Kamer. Dat overleg is in februari 2017 gepland.

© Rijks­over­heid