Lauwersland Online - Jongerenaanpak Wurkje oan Wurk zeer succesvol

Jongerenaanpak Wurkje oan Wurk zeer succesvol

Jonge­ren­aanpak Wurkje oan Wurk (WoW) heeft in Acht­kars­pelen en Tytsjerk­ster­a­diel geleid tot een hoog percen­tage uitstroom rich­ting werk en scho­ling.

"De unieke aanpak in beide gemeenten leverde in Acht­kars­pelen een uitstroom op van 71% en bij ons in Tytsjerk­ster­a­diel 70%. Een gewel­dige resul­taat waar we met recht trots op zijn.", aldus wethouder Houkje Rijpstra. Kenmer­kend voor WoW is dat jongeren in de zoek­tijd, nog voordat een uitke­ring is toege­kend, al worden geac­ti­veerd. "Dat doen we door een beroep te doen op de persoon zelf. Door eigen belang in te zien ontstaat er gedrags­ver­an­de­ring. Dat moti­veert jongeren om zelf aan de slag te gaan.", zegt wethouder Gerda Postma van Acht­kars­pelen. Met het hoge uitstroom­re­sul­taat over het afge­lopen kwar­taal en het zien opbloeien van de jongeren zijn beide wethou­ders erg tevreden.

Wurkje oan Wurk

Met de aanpak WoW gaan jongeren actief aan de slag tijdens weke­lijkse groeps­bij­een­kom­sten. Twee enthou­si­aste trai­ners zorgen voor een dyna­mi­sche, inter­ac­tieve en posi­tieve netwerk­bij­een­komst, waarin successen gedeeld worden, jongeren worden gecoacht, leren omdenken en gesti­mu­leerd worden actief te netwerken en solli­ci­teren.

Jongeren die zich aanmelden voor een uitke­ring worden direct uitge­no­digd voor een start­ge­sprek. "Tijdens dat gesprek willen we erachter komen wat ze kunnen, maar nog belang­rijker wat ze willen én welke stappen ze daar zelf voor moeten zetten.", vertelt Houkje Rijpstra.

Ruim twee jaar geleden werd de basis voor een andere manier van werken in Acht­kars­pelen en Tytsjerk­ster­a­diel gelegd. Dat resul­teerde onder meer in de inte­grale jonge­ren­aanpak Wurkje oan Wurk.

© Gemeente Acht­kars­pelen