Lauwersland Online - Jongerencollege Het Hogeland van start

dinsdag 4 mei 2021

Jonge­ren­col­lege Het Hoge­land van start

Op dinsdag 11 mei 2021 tekenen Het Hoge­land College in Warffum en het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente Het Hoge­land een over­een­komst waarin staat dat zij gaan werken met een zoge­naamd Jonge­ren­col­lege. Dat college bestaat uit leer­lingen van Het Hoge­land College van de locatie Warffum. Het gaat om een proef die tot aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen van 16 maart 2022 loopt.

De proef heeft als opzet dat leer­lingen seri­euze en gelijk­waar­dige gespreks­part­ners van het college van burg­meester en wethou­ders zijn. Hun input vindt de gemeente van belang om goed naar te luisteren.

Het idee om het Jonge­ren­col­lege in te stellen, is afkom­stig van wethouder Kristel Rutgers. Zij vindt het belang­rijk om jongeren die geïn­te­res­seerd zijn in poli­tiek en open­baar bestuur daar zo actief moge­lijk bij te betrekken. "Jongeren hebben de toekomst en hun ideeën zijn voor ons waar­devol.", zegt Rutgers.

Het Hoge­land College omarmt het idee ook. De school ziet met deze proef een moge­lijk­heid om leer­lingen die dat willen kansen te bieden om buiten de muren van de school erva­ring op te doen en te leren in en van een echte poli­tieke omge­ving. Leer­lingen kunnen hier in de keuze-uren werken. De school zorgt voor selectie, bege­lei­ding en inhou­de­lijke invul­ling. Tot aan het zomer­reces worden geïn­te­res­seerde leer­lingen geworven en wordt voor hen een intro­duc­tie­pro­gramma georganiseerd.

Na de zomer gaat het Jonge­ren­col­lege echt van start. Als de proef slaagt, kunnen later ook andere jongeren uit de gemeente - ook die van andere scholen - aan een Jonge­ren­col­lege deelnemen.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland