Kabinet en colleges stemmen in met nieuwe Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

PROVINCIE GRONINGEN — Vandaag heeft het Kabinet het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen 2017–2021 van de Nati­o­naal Coor­di­nator Groningen (NCG) vast­ge­steld.

Het geac­tu­a­li­seerde meer­ja­ren­pro­gramma geeft inzicht in de aanpak van de NCG voor het komende jaar en de jaren erop. Centraal staan het versnellen van het versterken van woningen in het aard­be­vings­ge­bied en het verbe­teren en vereen­vou­digen van de scha­de­af­han­de­ling. De herzie­ning van de nieuw­bouw­re­ge­ling en de aanpak van indu­striële bedrijven zijn in december nog toege­voegd. Medio december stemden de colleges van B&W van de twaalf gemeenten en het college van Gede­pu­teerde Staten van de provincie Groningen al in met het programma.

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders is blij met de instem­ming. "Het is belang­rijk dat gemeenten, provincie en Rijk achter de plannen van de NCG voor de komende jaren staan. Alleen samen kunnen we bouwen aan een veilig, leef­baar en kans­rijk Groningen, waarbij de bewo­ners centraal staan."

Versnellen en vereenvoudigen van versterking en schadeherstel

In de kern van het aard­be­vings­ge­bied staan onge­veer 22.000 woningen. Inspec­ties en bere­ke­ningen moeten aantonen of deze woningen aard­be­vings­be­stendig zijn of versterkt moeten worden. Het bere­kenen van de aard­be­vings­be­sten­dig­heid van een woning is inge­wik­keld en duurt lang. NCG gaat dit versnellen door een cata­logus te maken met verster­kings­maat­re­gelen voor verschil­lende woning­typen. Hier­door moet het moge­lijk worden de tijd van inspec­ties en bere­ke­ningen te halveren en dus sneller te starten met het versterken van woningen.

Verder moet het proces van afhan­de­ling van kleine schades worden vereen­vou­digd. De NCG dringt er bij CVW en NAM op aan dat bewo­ners kleine schades eenvoudig kunnen melden door met een mobiele tele­foon een foto te maken en deze te e-mailen naar CVW. Ook moeten het scha­de­pro­tocol, scha­de­hand­boek en de kwali­teits­cri­teria onaf­han­ke­lijk van NAM worden opge­steld. Dat is een breed gedragen signaal van bewo­ners, maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en over­heden. NCG geeft daarom de opdracht aan onaf­han­ke­lijke deskun­digen om het scha­de­pro­tocol, scha­de­hand­boek en de kwali­teits­cri­teria op te stellen.

Herziening van de nieuwbouwregeling

NCG wil voor­komen dat nieuw­bouw in het aard­be­vings­ge­bied stag­neert en wil aard­be­vings­be­stendig bouwen stimu­leren. Met de interim nieuw­bouw­re­ge­ling van NAM zijn tot op heden circa 130 projecten bestaand uit 2584 woningen aard­be­vings­be­sten­diger gemaakt, voor een totale bijdrage van onge­veer € 70 miljoen. In het defi­ni­tieve meer­ja­ren­pro­gramma zijn kaders gefor­mu­leerd voor herzie­ning van de nieuw­bouw­re­ge­ling.

Met gemeenten, provincie en NAM is over­een­ge­komen dat binnen de 0,1g PGA-contour (zie KNMI-kaart 2015) de rede­lijke meer­kosten voor aard­be­vings­be­stendig bouwen door NAM worden vergoed.

Verder is het uitgangs­punt dat tussen de 0,04g en 0,1g PGA-contour achteraf wordt versterkt. Dat gebeurt aan de hand van de verster­kings­pri­o­ri­te­ring van de NCG op basis van de dan geldende regel­ge­ving en de meest recent vast­ge­stelde Neder­landse Prak­tijk­richt­lijn. Alleen in die gevallen waarin de opdracht­ge­vers wensen dat gebouwen aard­be­vings­be­stendig worden gemaakt ten tijde van de bouw, kan een beroep worden gedaan op de vergoe­ding door NAM van de rede­lijke meer­kosten. Aard­be­vings­be­sten­dig­heid moet dan vanaf de start van het ontwerp­proces zijn meege­nomen.

De verwach­ting is dat de herziene rege­ling begin 2017 in werking treedt en vervol­gens voor twee jaar wordt voort­gezet. Ook komt er voor bepaalde gevallen een arbi­tra­ge­mo­ge­lijk­heid om geschillen op te lossen en een gang naar de recht te voor­komen.

Aanpak van industriële bedrijven

In het aard­be­vings­ge­bied bevindt zich een aantal indu­striële bedrijven met poten­tiële risico’s voor de veilig­heid, de volks­ge­zond­heid en het milieu als zich een zware aard­be­ving voor­doet. Afge­sproken is dat bij alle bedrijven in het aard­be­vings­ge­bied die werken met grote hoeveel­heden gevaar­lijke stoffen, de veiligheidsrisico’s worden onder­zocht. Het betreft circa 46 bedrijven. Bij deze bedrijven wordt getoetst of bij een zware aard­be­ving geen gevaar­lijke stoffen kunnen vrij­komen en of verster­kings­maat­re­gelen nodig zijn. Er komt een plan­ning voor de instal­la­ties die in de eerste helft van 2017 worden onder­zocht. De eerste onder­zoeken starten in januari 2017. Voor de andere 200 bedrijven die niet op de prio­ri­te­rings­lijst staan, maar wel op de risi­co­kaart van Groningen, wordt een aanpak en plan­ning opge­steld.

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen