Lauwersland Online - Kanskaartenactie Wehe - den Hoorn - laat inkomensondersteunende maatregelen niet liggen!

Kanskaartenactie Wehe — den Hoorn — laat inkomensondersteunende maatregelen niet liggen!

Recht op onder­steu­ning, doe u zelf niet te kort!

Veel mensen laten (inkomens)ondersteunende moge­lijk­heden liggen. Op initi­a­tief van Huma­nitas 't Hoog­e­land slaan verschil­lende orga­ni­sa­ties de handen ineen om mensen op weg te helpen gebruik te maken van de rege­lingen, door middel van het uitdelen en ophalen van Kans­kaarten.

Na Winsum, Bedum en in Eems­mond (Uithuizen) wordt de Kans­kaar­ten­actie in de gemeente De Marne in Wehe — den Hoorn gehouden. De offi­ciële start van de actie is op woensdag 2 november. Wethouder Mari­ëtte de Visser van de gemeente De Marne verricht de aftrap.

Kanskaarten

Mensen die er wel voor in aanmer­king komen, maken vaak geen gebruik van (inkomens)ondersteunende maat­re­gelen. Samen met andere orga­ni­sa­ties heeft Huma­nitas 't Hoog­e­land daarom het initi­a­tief genomen om mensen er op te wijzen van welke rege­lingen ze gebruik kunnen maken. Deze rege­lingen staan vermeld op Kans­kaarten.

De kaarten worden vrijdag 2 november in Wehe — den Hoorn rond­ge­bracht door kandi­daten van het Leer & Ontwik­kel­cen­trum van het Werk­plein Ability, locatie Wehe — den Hoorn. Tussen 15 november en 1 december worden de kaarten weer opge­haald door vrij­wil­li­gers vanuit meer­dere orga­ni­sa­ties. Zij zoeken contact met de inwo­ners van Wehe — den Hoorn met de vraag of zij de kaart inge­vuld hebben. Met de mensen die een kaart hebben inge­vuld, wordt over­legd of er kans is op (inkomens)ondersteunende maat­re­gelen. Als dit het geval is, kunnen orga­ni­sa­ties de mensen bege­leiden bij het indienen van de aanvragen.

Laat inkomensondersteunende mogelijkheden niet liggen

Onder het motto "Laat inko­mens­on­der­steu­nende maat­re­gelen niet onnodig liggen" verricht wethouder Mari­ëtte de Visser op woensdag 2 november om 11:00 uur de offi­ciële start van de actie bij Het Hoge­land College in Wehe — den Hoorn. Ze onthult een groot span­doek met infor­matie over de actie.

Kanskaarten voor iedereen in het Hoogelandgebied

Hoewel deze Kans­kaar­ten­actie speci­fiek gericht is op Wehe — den Hoorn in de gemeente De Marne, bestaat er voor iedereen in het gebied van Huma­nitas 't Hoog­e­land (gemeenten Bedum, De Marne, Eems­mond en Winsum) de gele­gen­heid het bijbe­ho­rende formu­lier te down­lo­aden via www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland/, in te vullen en te mailen naar ta.hoogeland@humanitas.nl. Meer­dere betrokken orga­ni­sa­ties bieden even­eens de moge­lijk­heid het formu­lier te down­lo­aden.

Tijdens de actie­weken kan het formu­lier ook inge­le­verd worden bij de balie van het gemeen­te­huis in Leens (R. Ritze­ma­straat 2, Leens), de balie van het Werk­plein Ability in Winsum (Ubbo J. Mans­holt­plein 2, Winsum) en gede­po­neerd worden in de brie­venbus van het Leer & Ontwik­kel­cen­trum Ability Wehe — den Hoorn (Mernaweg 27a, Wehe — den Hoorn).

© Huma­nitas 't Hoog­e­land