Lauwersland Online - Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer verwijderd

Kap van molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer verwij­derd

Op vrijdag 15 september is de kap van de molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer verwij­derd.

Het verwij­deren van de kap maakt deel uit van de restau­ratie die de molen momen­teel onder­gaat.

De restau­ratie

Het restau­ra­tie­plan is gemaakt door Van Reeuwijk Bouw­meester uit Arum. Aan de boven­kant van de romp vinden herstel­lingen plaats waar­door het nood­za­ke­lijk is dat de kap er afgaat. Daar­naast worden de fokken van het gevlucht vernieuwd.

De werk­zaam­heden worden uitge­voerd door het molen­ma­kers­be­drijf De Molen­ma­kers uit Tzum­marum en zullen nog dit jaar worden afge­rond.

De vrij­wil­lige mole­naars kunnen na de restau­ratie weer bezoe­kers ontvangen. De restau­ratie is moge­lijk dankzij een restau­ra­tie­sub­sidie van de Provincie Groningen.

Molen Hollands Welvaart

Molen Hollands Welvaart is een authen­tieke acht­kan­tige Groninger stel­ling­molen die sinds 1855 midden in het dorp staat. Bijzonder is ook de complete en origi­nele inrich­ting. Naast malen kan deze molen ook pellen. Door gerst te pellen wordt het gort. Aan het eind van de negen­tiende eeuw was nage­noeg al het gort afkom­stig van Groninger molens.

De heer Spoelman was de laatste beroeps­mo­le­naar van molen Hollands Welvaart. Sinds 2014 is Het Groninger Land­schap eige­naar van de molen. Tegen­woordig wordt de molen draaiend gehouden door een team van vrij­wil­li­gers.


Over Het Groninger Land­schap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Credits: © Het Groninger Land­schap
Foto: © Lauwers­land Online