Lauwersland Online - Kerkenvisie voor Het Hogeland op komst

maandag 26 april 2021

Kerken­visie voor Het Hoge­land op komst

Het college van de gemeente Het Hoge­land laat een Kerken­visie opstellen. De visie moet sturing gaan geven aan de toekomst van kerk­ge­bouwen in de gemeente. Ook wordt gekeken wat de status moet worden van de twintig kerk­ge­bouwen in Het Hoge­land die geen monu­men­ten­status hebben. De visie wordt onder­steund door een serie vlogs waarin de Hoge­land­ster kerk­ge­schie­denis, de rijkdom aan kerken in de gemeente en een aantal voor­beelden van "herge­bruik" van kerken worden belicht.

De Kerken­visie moet tot stand komen in samen­spraak met kerk­ge­meenten en -genoot­schappen, eige­naren van kerk­ge­bouwen, histo­ri­sche vere­ni­gingen en andere betrokkenen.

"Ook in Het Hoge­land is sprake van ontker­ke­lij­king en bevol­kings­krimp.", zegt wethouder Eltjo Dijk­huis. "Daarmee komt de rol van kerk­ge­bouwen in de toekomst in een ander perspec­tief te staan. We willen graag in gesprek met de eige­naren van kerk­ge­bouwen en met anderen om na te gaan hoe we het rijke erfgoed voor de toekomst zeker kunnen stellen. Dat kan wellicht door de func­ties van de gebouwen te verbreden. Het spreekt natuur­lijk voor zich dat we ons als gemeente niet mengen in het kerke­lijk leven. We kijken puur vanuit de ruim­te­lijk orde­ning-hoek en de leef­baar­heid naar de gebouwen en even­tuele leeg­stand daarvan."

"De Kerken­visie moet ook gaan bepalen wat de rol van de gemeente in deze kan en moet zijn. De visie richt zich ook op de vraag hoe we om moeten gaan met de kerken die geen monu­men­tale status hebben. Daar zitten onge­twij­feld ook exem­plaren bij die het behouden waard zijn. Het Hoge­land is bijzonder rijk aan schit­te­rende kerk­ge­bouwen. Dat bezit is het behouden meer dan waard. Ook in een veran­de­rende toekomst.", besluit Dijkhuis.

Media: Gere­for­meerde Kerk (vrij­ge­maakt) in Leens
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland