Klijnsma: € 4 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

NEDERLAND — Staats­se­cre­taris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid stelt € 4 miljoen beschik­baar voor projecten die armoede tegen­gaan en die voor­komen dat mensen in de schulden komen.

Vanaf 1 februari aanstaande kunnen belang­stel­lenden projecten indienen die het komende jaar gaan lopen. De projecten moeten ook op de lange termijn armoede en schulden tegen­gaan en op het hele land effect hebben, bijvoor­beeld doordat ze uit te rollen zijn naar andere plaatsen. Ze worden op volg­orde van binnen­komst behan­deld.

De afge­lopen 2 jaar heeft Klijnsma overal in het land vrij­wil­li­gers en mede­wer­kers gesproken van orga­ni­sa­ties die mede geholpen werden met het subsi­die­geld dat ze voor die jaren ter beschik­king stelde. "Vooral de vele vrij­wil­li­gers hebben diepe indruk op me gemaakt.", zegt Klijnsma, "zij kunnen net het beslis­sende steuntje in de rug geven om mensen er bovenop te helpen of te houden."

Zo heeft Klijnsma verschil­lende projecten bezocht waarbij mensen laag­drem­pelig worden geholpen met hun admi­ni­stratie. Zag ze de waarde van mensen die geza­men­lijke maal­tijden orga­ni­seren waar­door mensen uit hun isole­ment komen. En sprak ze met kinderen die dankzij de subsi­dies mee kunnen doen met hun leef­tijds­ge­noten.

De projecten moeten zich richten op kwets­bare groepen. Klijnsma noemt daarbij met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met finan­ciële problemen, alleen­staande ouder­ge­zinnen, huis­hou­dens met een lang­durig laag inkomen en niet-westerse huis­hou­dens.

Vanoch­tend bezocht Klijnsma nog 1 van de projecten die gebruik hebben gemaakt van de vorige subsi­dier­onde. Zij las voor bij het kinder­zwerf­boek­sta­tion in de Haagse Schil­ders­wijk, in het kader van de Nati­o­nale Voor­lees­dagen, geor­ga­ni­seerd door het CPNB. Kinder­zwerf­boeken worden door­ge­geven, achter­ge­laten op scholen, zieken­huizen, winkels, treinen en in de 1.400 zwerf­boek­sta­tions. Die zwerf­boek­sta­tions van Nati­o­naal Fonds Kinder­hulp zijn overal in Neder­land te vinden, maar vooral in wijken waar kinderen weinig tot geen boeken thuis hebben om hen zo tot lezen te stimu­leren.

Infor­matie over de subsi­die­aan­vraag

© Rijks­over­heid