Lauwersland Online - Kunstuitleen Theo Onnes

Kunst­uit­leen Theo Onnes

Galerie Het Raad­huis in Eenrum heeft een kunst­uit­leen van de schil­de­rijen van Theo Onnes, de echt­ge­noot van de gale­rie­houd­ster. U kunt een deel van de collectie van de schil­de­rijen van Theo Onnes lenen.

Het lenen van een schil­derij kost 35 euro per half jaar. Het betaalde bedrag wordt gespaard en kan worden gebruikt voor de aankoop van een schil­derij van Theo Onnes.

Theo Onnes

Theo Onnes (1957) komt uit een schil­ders­fa­milie. Groot­vader Klaas, vader Minne en zus Gerda, alle­maal schil­deren ze. Het was dus ook niet verwon­der­lijk dat hij uitein­de­lijk koos voor een oplei­ding schil­deren aan ABK Minerva Groningen waar hij in 1999 afstu­deerde.

Theo woont en werkt in het voor­ma­lige Raad­huis van Eenrum in de provincie Groningen. Een prachtig monu­men­taal Amster­damse School­pand uit 1930. Zijn vrouw Ankie heeft hier haar galerie, Galerie Het Raad­huis.

Bekend­heid verwierf hij vooral door zijn schil­de­rijen van koeien en geiten maar wie meer werk van Theo Onnes bekijkt, ontdekt een wereld waarin ook ruim plaats is voor land­schappen en mensen.

Zijn woon­plaats Eenrum ligt in het bijzon­dere gebied Het Hoge­land dat voor Theo een onuit­put­te­lijke inspi­ra­tie­bron vormt; licht in een sloot, omge­ploegd land, de zon op de rug van een geit, de verte­de­ring van een pasge­boren kalf. Theo wordt juist geraakt door dit op het eerste oog zo alle­daagse leven om zich heen. Hij vertaalt dit op krach­tige wijze in zijn schil­de­rijen en maakt zo zijn verwon­de­ring voor ons meer dan waar­neem­baar. Zelfs voel­baar.

De kunst­uit­leen is geves­tigd in Galerie Het Raad­huis. De openings­tijden van de kunst­uit­leen zijn gelijk aan de openings­tijden van Galerie Het Raad­huis.

Lauwersland Online - Kunstuitleen Theo Onnes

[hr]

Kunst­uit­leen Theo Onnes
Galerie Het Raad­huis
Raad­huis­straat 17
9967 RA Eenrum
tele­foon: 0595 — 497 002

Bezoek de websites www.galeriehetraadhuis.nl en www.theoonnes.nl voor meer infor­matie !