Lauwersland Online - Laat Edzard thuiskomen!

Laat Edzard thuiskomen!

Dit is het motto waar­onder het bestuur van Land­goed Verhil­dersum probeert het schil­derij "Portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh (1657–1716)", geschil­derd door Martinus van Greven­broeck, voor Verhil­dersum te bemach­tigen. Het bijzon­dere portret wordt op woensdag 3 mei geveild bij Sotheby’s in Londen.

Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh werd in 1673 op 16-jarige leef­tijd borg­heer. Op het grote fami­lie­por­tret in de borg is Edzard middenin op de voor­grond afge­beeld. Het fami­lie­por­tret is ook geschil­derd door Martinus van Greven­broeck.

Lauwersland Online - Familieportret Tjarda van Starkenborgh

Allard Tjarda van Star­ken­borgh en Gratia Susanna Clant met hun kinderen in 1670, geschil­derd door Martinus van Greven­broeck. Door de afme­tingen van 3,91 bij 2,82 meter is het schil­derij een van de grootste fami­lie­por­tretten, zo niet het grootste, van Neder­land.

In de Borg hangen meer­dere portretten van de familie Tjarda van Star­ken­borgh, waar­onder het portret van Edzard's moeder Gratia Susanna Clant. In 1673, een jaar nadat Bommend Berend Stad en Omme­landen teis­terde, over­leed zijn vader en werd Edzard eige­naar van Verhil­dersum.

Edzard's tweede vrouw was Anna Habina Lewe, schenk­ster van het befaamde Hins­zorgel in de Petrus­kerk van Leens. Zij gaf in 1733 opdracht aan de bekende orgel­bouwer Albertus Antonie Hinzs tot het bouwen van het orgel. Het toeval wil dat Verhil­dersum en de Stich­ting Hins­zorgel dit seizoen een geza­men­lijke expo­sitie "Wereld­lijke macht, Kerke­lijke pracht" hebben inge­richt op Verhil­dersum waarbij dit orgel een hoofdrol speelt (link).

Edzard en Habina hebben Verhil­dersum in 1681 verbouwd. In een gebrand­schil­derd raam lieten ze de volgende tekst zetten:

Edzart Jacob Tjarda van Star­c­ken­borgh Heer van Leens Majoor te Paerde ten Dienste der Voor Eenighde Neder­landen. Anna Habbinna Tiaerda van Star­c­ken­borgh Geboren Lewe Vrouw Van Leens sijn Huis­vrouw Anno 1689.

Het raampje is te zien in de Borg. Tijdens restau­ra­tie­werk­zaam­heden in de vijf­tiger jaren van de vorige eeuw is het raampje onder de vloer gevonden.

"Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Star­ken­borgh hoort op Verhil­dersum thuis.", aldus Gerrit Alssema, direc­teur van Verhil­dersum. Hij heeft inmid­dels veel infor­matie inge­wonnen en de nodige deskun­digen geraad­pleegd. Het schil­derij is in goede conditie. Het lijkt zeer waar­schijn­lijk dat het ooit op de borg heeft gehangen, misschien wel naast dat van zijn moeder. De gelij­kenis tussen moeder en zoon op de afbeel­dingen is frap­pant.

Alssema wil het portret graag voor Verhil­dersum verwerven en probeert daar­voor op korte termijn (vóór woensdag 3 mei) de beno­digde middelen te verkrijgen. Een aantal finan­ciële toezeg­gingen zijn inmid­dels ontvangen, onder anderen van de Vere­ni­ging Rembrandt. Om voldoende middelen bijeen te krijgen is een crowd­fun­ding­actie gestart. Het bestuur doet een beroep op alle vrienden, bekenden en lief­heb­bers van Verhil­dersum om het moge­lijk te maken om Edzard weer naar Verhil­dersum te halen.

Vindt u ook dat Edzard weer thuis moet komen? Op de website van Verhil­dersum vindt u infor­matie over de wijze waarop u kunt helpen.

Laat Edzard thuis­komen, bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Bovenste foto: © Sotheby's