Lauwersland Online - Levenseindeonderzoek Unie KBO

Levenseindeonderzoek Unie KBO

Ouderen die tegen het einde van hun leven zitten, ervaren deze periode als een mooie afslui­ting (57%) en een moment om tot rust te komen met zich­zelf en anderen (37%).

Niemand ervaart het als een nacht­merrie of als een ellen­dige periode. Een grote meer­der­heid, zeven van de tien seni­oren, is ook niet bang voor afta­ke­ling en pijn, zo luidt de hoop­ge­vende conclusie uit het levens­ein­de­on­der­zoek van de Unie KBO, grootste seni­o­ren­or­ga­ni­satie van Neder­land.

Het "gewone" sterven wordt vergeten

De meeste Neder­lan­ders over­lijden op een "gewone" manier. Slechts vier procent van alle mensen sterven door eutha­nasie. De aandacht voor het gewone sterven valt steeds vaker weg, terwijl er door ouderen veel nage­dacht wordt over hun laatste levens­fase. De grootste vraag die hen bezig­houdt gaat over begraven of cremeren. Maar er wordt ook nage­dacht en gesproken over het testa­ment, de uitvaart en in welke gevallen ze eutha­nasie willen toepassen.

Direc­teur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: "Niet alle seni­oren willen zich bezig­houden met het einde van het leven, maar het is wel belang­rijk dat mensen er met elkaar over praten. Dat kan rust geven. Sterven is een diep mense­lijk gebeuren waarbij we veel voor elkaar kunnen bete­kenen."

Angst voor het onbekende

Uit het grote levens­einde-onder­zoek onder negen­hon­derd seni­oren blijkt dat drie van de tien ouderen toch angst hebben voor de laatste levens­fase. Het meest bang zijn ze voor de even­tuele pijn, het lijden, de afta­ke­ling, het afscheid moeten nemen van iedereen en het onbe­kende.

Om de onbe­kend­heid over het gewone sterven te door­breken is er heeft de KBO een publi­catie uitge­bracht, Onmis­bare infor­matie over het einde van het leven, waarin veel vragen over het gewone sterven worden beant­woord en misver­standen uit de wereld worden geholpen. Het boekje deelt de erva­ringen van ouderen en hun naasten, maar geeft ook infor­matie over palli­a­tieve sedatie, eutha­nasie en levens­vragen.

Waar de 70-ers uit het onder­zoek aangeven nog veel te willen doen en de dag te willen plukken (reizen werd vaak genoemd), geven de 80-plus­sers aan dat personen en dingen dichtbij belang­rijker worden. Direc­teur Manon Vanderkaa: "Daar vinden mensen vaak manieren om het leven zinvol te maken en te houden. Zoals een respon­dent aangaf: 'Je gaat wat meer rela­ti­veren en je krijgt veel meer oog voor de details in je omge­ving.'. Het leert ons dat een klein gebaar, het lief­de­volle contact tussen mensen, het leven bete­ke­nisvol maakt. Hoe fijn is dat inzicht? We bewaren het mooiste tot het eind."

© Unie KBO