Lauwersland Online - Lezing "Christendom voor ongelovigen" in de kerk van Paesens

Lezing "Chris­tendom voor onge­lo­vigen" in de kerk van Paesens

Op zaterdag 28 oktober geeft Harm Jan Wilbrink een lezing in de middel­eeuwse kerk van Paesens onder de titel "Chris­tendom voor onge­lo­vigen, een persoon­lijk verhaal". Volgens hem heeft het chris­tendom ook in deze tijd veel te bieden, los van of men gelovig is of niet.

Harm Jan Wilbrink (1971) groeide op in een chris­te­lijk gezin, maar verloor zijn geloof in de puber­tijd. Hij studeerde psycho­logie en scha­kelde later over naar soci­o­logie, maar kreeg na zijn studie weer belang­stel­ling voor religie. Toch beschouwt hij zich­zelf niet als gelovig. Vanaf 2001 orga­ni­seerde hij concert­se­ries in oude kerken in Gelder­land en Over­ijssel en werd lid van de "Taskforce Toekomst Kerk­ge­bouwen", die wil voor­komen dat leeg­staande kerk­ge­bouwen gesloopt worden.

Liefde voor natuur en geschie­denis bracht hem in 2007 naar Paesens-Moddergat, waar hij stich­ting Oan 'e dyk oprichtte en een kerk­lo­kaal herin­richtte als wadloop­cen­trum. Tijdens de lezing wil hij uitleggen dat de vraag of iemand al dan niet in God gelooft voorbij gaat aan de vraag wat God eigen­lijk is. Als Hij niet "een ding te midden van de dingen" is, maar "alles in al", of "Hij die is wie Hij is", dan is er volgens hem geen sprake van geloof, maar valt God samen met natuur.

Hij wijst er ook op dat het chris­tendom die ruimte voor persoon­lijke inter­pre­tatie laat. "Jezus heeft nooit een evan­gelie geschreven, hoewel hij lezen kon, heeft geen offi­ciële kerk gesticht en geen geloofs­be­lij­denis opge­steld. Ik ben blij dat mensen zijn woorden hebben opge­schreven, daar niet van. Maar Jezus zegt zelf: Wie zeg jij dat ik ben? Het eerste chris­tendom was heel divers, pas toen het macht begon te krijgen ontwik­kelde zich de dogma­tiek. Mijn zoek­tocht is een soort eman­ci­patie om mijn eigen weg in het chris­tendom terug te claimen."

De avond begint om 19:30 uur en er is muziek op het monu­men­tale Gill­ma­n­orgel met werken van Bach en tijd­ge­noten door Hans van der Zouwen. De lezing duurt drie kwar­tier en de entree is een vrij­wil­lige bijdrage voor het gebruik van de kerk.


Kerk Paesens
De Buoren 9
9136 PT Paesens

Datum: zaterdag 28 oktober 2017
Tijd: 19:30 — 20:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.harmjanwilbrink.com of bel met 06 — 4663 3989 !