Lauwersland Online - Lichte bevolkingsgroei voor Het Hogeland

woensdag 6 januari 2021

Lichte bevol­kings­groei voor Het Hogeland

Volgens de eerste - zeer voor­lo­pige - cijfers is het inwo­nertal van de gemeente Het Hoge­land in 2020 heel licht gegroeid. Op 1 januari 2021 waren er 47.826 Hoge­land­sters. Dat zijn er 25 meer dan op 1 januari vorig jaar. Toen had de gemeente Het Hoge­land 47.801 inwoners.

De bescheiden groei wordt veroor­zaakt door een vesti­gings­over­schot. Uit binnen- en buiten­land vestigden zich 136 personen meer dan dat er vertrokken. Daar staat een over­lij­dens­over­schot van 111 tegenover.

In 2020 werden er 384 Hoge­land­ster­tjes geboren. Er over­leden 495 inwo­ners. De gemeente verwel­komde vorig jaar 1.707 nieuwe inwo­ners die afkom­stig waren uit een andere Neder­landse gemeente. 1647 personen vertrokken naar een andere Neder­landse gemeente. In de loop van vorig vestigden zich 211 personen uit het buiten­land in Het Hoge­land; 135 Hoge­land­sters vertrokken naar het buitenland.

De gemeente Het Hoge­land bena­drukt dat de cijfers een heel voor­lopig karakter hebben. Het gaat om een moment­op­name. Het is goed denk­baar dat er rela­tief grote afwij­kingen gaan ontstaan. Recente verhui­zingen, over­lij­dens en geboorten moeten nog in de systemen worden ingevoerd.

Het defi­ni­tieve inwo­nertal op 1 januari van dit jaar wordt in de loop van 2021 door het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS) vastgesteld.

Media & tekst: © Gemeente Het Hogeland