Lauwersland Online - Lichtjes op oorlogsgraven in Ulrum

Lichtjes op oorlogs­graven in Ulrum

Vier dagen voor kerst­avond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogs­graven in zijn woon­plaats een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Cana­dese begraaf­plaats in Holten. Zijn tweede gedachte was: waarom kan dat niet in heel Neder­land? Hij zette een Facebook­actie op via de Facebook­pa­gina van "Keep Them Rolling" met de gedachte dat als 15–20 mensen dat ook zouden gaan doen, dat mooi zou zijn. Maar dat liep anders…

De actie op sociale media werd massaal opge­pikt en door veel mensen gedeeld. De respons was onge­lo­fe­lijk en op kerst­avond brandden er op meer dan 140 plaatsen kaarsjes bij oorlogs­graven. Een start van een nieuwe traditie? Voor meer infor­matie is er een speciale website en ook zijn er film­pjes op YouTube te zien van deze actie in Holten van de afge­lopen jaren.

Al enkele jaren nam Simon Hospers dit initi­a­tief op, naar aanlei­ding van de actie van "Keep them Rolling" waar Simon bij aange­sloten is. De groep Vrij­wil­li­gers Begraaf­plaatsen Ulrum en het comité 4 en 5 mei hebben dit in 2016 wat offi­ci­ëler gemaakt. Ook dit jaar gaan we op kerst­avond (zondag 24 december) de lantaarns plaatsen en Simon steekt de kaarsjes aan bij de oorlogs­graven op de begraaf­plaats aan de Leen­sterweg in Ulrum.

We hopen er samen een kort maar indruk­wek­kend moment van maken en we nodigen belang­stel­lenden uit om een paar minuten vóór 16:30 uur aanwezig te zijn zodat we om 16:30 uur kunnen beginnen.