Lauwersland Online - Lintjesregen in Het Hogeland: 14 Koninklijke Onderscheidingen

woensdag 28 april 2021

Lint­jes­regen in Het Hoge­land: 14 Konink­lijke Onderscheidingen

In het kader van de jaar­lijkse Lint­jes­regen zijn 14 inwo­ners van de gemeente Het Hoge­land Konink­lijk onder­scheiden. De gede­co­reerden werden op maan­dag­morgen 26 april gebeld door burge­meester Henk Jan Bolding. Op 28, 29 en 30 april worden in de raad­zaal in het gemeen­te­huis in Winsum bijeen­kom­sten gehouden waarin de onder­schei­dingen worden uitgereikt.

De onder­scheiden Hoge­land­sters zijn:

De heer A.K. (Aalf) Bulthuis (77) uit Noordwolde

Hij is lang­durig voor­zitter van Stich­ting Dorps­huis De Wold­stee in zijn woon­plaats. Daar­naast stond hij aan de wieg van de voet­bal­ver­e­ni­ging Noord­wolde en de tennis­ver­e­ni­ging ZNEO in Zuid­wolde. Hij is tot slot lid van de raad van commis­sa­rissen van de Vere­ni­ging van Eige­naars De Monnik - een bunga­low­park met circa 110 huisjes - op Schier­mon­nikoog. De heer Bulthuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J. (Coby) Buwalda - Frik (63) uit Ulrum

Zij is lang­durig mantel­zorger geweest voor haar ouders. Beiden behoefden na auto-onge­lukken inten­sieve zorg. Verder is ze actief binnen de Gere­for­meerde kerk in Ulrum. Ook is ze als bestuurslid betrokken bij de orga­ni­satie van kers­t­route en de herfst­fair in haar woon­plaats. Daar­naast is ze penning­meester van de Begra­fe­nis­ver­e­ni­ging Het Kerspel in Ulrum. Mevrouw Buwalda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G.L. (Geert) de Groot (73) en mevrouw J. (Janny) de Groot - Kuiper (70) uit Uithuizen

Het echt­paar is actief voor de Gere­for­meerd kerk / de Protes­tantse gemeente in hun woon­plaats. De heer De Groot is daar­naast voor­zitter van de Wereld­winkel in Uithuizen. Zijn echt­ge­note werkt daar als vrijwilligster.

Mevrouw De Groot is bijna twintig jaar lang secre­taris en voor­zitter geweest van chris­te­lijk-maat­schap­pe­lijke vrou­wen­be­we­ging Passage in Uithuizen.

De heer De Groot is bestuurslid van de Stich­ting Buiten­sport­ac­ti­vi­teiten Uithui­zer­meeden. Ook fungeert hij  als grens­rechter en terreinman van de voet­bal­ver­e­ni­ging S.V. Heracliden.

De heer en mevrouw De Groot zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.H. (Harrie) Hoek (65) uit Uithuizen

De heer Hoek was als bestuurslid en als trainer/coach verbonden aan de hand­bal­ver­e­ni­ging in Uithuizen. Daar­naast was hij bestuurslid van de plaat­se­lijke PvdA-afde­ling. Ook was hij voor­zitter van de Stich­ting Groninger Week in zijn woon­plaats. Hij is voor­zitter van de Stich­ting Museum Menke­ma­borg en van de Stich­ting School­be­stuur Lauwers en Eems. De heer Hoek is tot slot voor­zitter van het Comité 4 mei Uithuizen. De heer Hoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.H. (Henk) Huisjes (77) uit Zuidwolde

De heer Huisjes is lang­durig als bestuurslid en als trainer actief voor de sport­ver­e­ni­ging ZNS in Zuid­wolde. Als penning­meester was hij betrokken bij de chris­te­lijke kleu­ter­school De Woel­wa­ters in zijn woon­plaats en de Vere­ni­ging voor Chris­te­lijk Lager Onder­wijs te Zuid­wolde. De heer Huisjes was scriba van de Gere­for­meerde kerk in zijn woon­plaats. Hij is penning­meester van de Ontmoe­tings­kerk Zuid­wolde. Sinds 2016 is hij mantel­zorger voor zijn echt­ge­note. Die verblijft sinds 2019 in een verpleeg­te­huis. De heer Huisjes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.S. (Hennie) Maring (62) uit Uithuizen

De heer Maring is sinds 1981 vrij­wil­liger en diri­gent bij de Eems­mond Big Band. Het muzi­kale gezel­schap verzorgt optre­dens in binnen en buiten­land en bege­leidt gere­nom­meerde artiesten zoals Lee Towers. Hij is verder betrokken bij de orga­ni­satie van het nauti­sche evene­ment Delf­sail in Delf­zijl. Daar is hij hoofd­ver­ant­woor­de­lijk voor de program­me­ring van het muzi­kale programma van het evene­ment. Ook is hij verant­woor­de­lijk voor de veilig­heids­plannen. De heer Maring is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw E.M. (Bea) van der Ploeg - Bulthuis (59) uit Uithuizen

Mevrouw Van der Ploeg was vrij­wil­liger als onder meer over­blijf­moeder en voor­lees­moeder bij CBS Koning Willem Alexander in Uithuizen. Ook was ze secre­taris en voor­zitter van de Hervormde vrou­wen­groep Draagt Elkan­ders Lasten in haar woon­plaats. Ze was bestuur­lijk actief voor het vrou­wen­koor Sola Gratia. Momen­teel is ze secre­taris van de Oecu­me­ni­sche Cantorij in Uithuizen. Ze werkt als vrij­wil­liger bij de Wereld­winkel en bij de open­bare bibli­o­theek in Uithuizen. Tot slot is ze actief binnen de Hervormde Gemeente/Protestantse Gemeente in haar woon­plaats. Mevrouw Van der Ploeg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw H.P. (Hanneke) Ritzema - Groe­ne­veld (65) uit Winsum

Mevrouw Ritzema was bestuurslid van de gymnas­tiek­ver­e­ni­ging VIOS in Warffum. Daar was ook actief als lid van het Oran­je­co­mité en als secre­taris van het vrou­wen­koor Bel Canto. Ze is bestuurslid van Winsumer Cantorij. Tot de slui­ting was ze vrij­wil­liger bij de Wereld­winkel in Winsum. Ook is mevrouw Ritzema bestuurslid van de Stich­ting Vrienden Voor Elkaar die mensen met finan­ciële problemen onder­steunt. Ze vervulde en vervult verschil­lende func­ties binnen de Protes­tantse Gemeente Winsum-Half­ambt. Ze is onder meer ouder­ling en contact­per­soon voor de voed­sel­bank. Mevrouw Ritzema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer L. (Lub) Snijder (58) uit Baflo

De heer Snijder was actief binnen de Gere­for­meerde kerk in zijn woon­plaats Baflo. Ook was hij voor­zitter van CNV Vakmensen. De heer Snijder was voor­zitter van de Voed­sel­bank Het Hoge­land en had zitting in het gemeen­te­lijk plat­form armoe­de­be­leid. Sinds 2016 is hij voor­zitter van de Stich­ting Kleding­bank Maxima Het Hoge­land. Daar­naast is hij bestuurslid van de Stich­ting Eigen Kracht Noord-Neder­land die zich beij­vert voor de voed­sel­tuin ten behoeve van de Voed­sel­bank. Als vrij­wil­liger bij de Stich­ting Werken met Zorg zet hij zich in voor dagbe­ste­ding en re-inte­gratie. De heer Snijder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G. (Gaatze) Tol (67) uit Ulrum

De heer Tol is sinds 1975 actief als vrij­wil­liger bij de EHBO Ulrum Zout­kamp. Hij vervult en vervulde verschil­lende func­ties bij de Protes­tantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vier­huizen. Ook was hij bestuurslid van de toen­ma­lige H. de Cock­school in zijn woon­plaats. De heer Tol is lid van de sector­raad en lid van de districts­ka­der­groep van CNV Vakmensen. Daar­naast was hij bestuurslid van de Stich­ting Vrienden van de arme kant van De Marne en de Stich­ting Voed­sel­bank Het Hoge­land. Hij verder bestuurslid van het 4 mei comité in Ulrum. Tot slot is hij bestuurslid van de Stich­ting Dörps­Zörg Ulrum en Kleding­bank Maxima Het Hoge­land.  Die laatste stich­ting richtte hij mede op. De heer Tol is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.J. (Jan) Vogel (82) uit Den Andel

Na zijn werk­zame leven begon de heer Vogel in 1995 met het onder­houd van het begraaf­plaatsje in zijn woon­plaats. Daar is hij sinds­dien nage­noeg dage­lijks te vinden. De eige­naar van de begraaf­plaats, de PKN-gemeente Winsum-Half­ambt, meldt in dit verband: "We hoeven niet om te zien naar de begraaf­plaats. Het is gewoon in orde.".

Naast zijn vrij­wil­lige werk­zaam­heden op het begraaf­plaatsje is de heer Vogel sinds 1957 actief binnen biljart­ver­e­ni­ging Krijt Op Tijd in zijn woon­plaats. Binnen die vere­ni­ging vervulde de heer Vogel verschil­lende bestuurs­func­ties. De heer Vogel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.J. (Jan Jelle) de Vries (49) uit Noordwolde

De heer De Vries is bestuurslid en vice­voor­zitter van de Oran­je­ver­e­ni­ging Noord- en Zuid­wolde. Ook is hij mede­ver­ant­woor­de­lijk voor de orga­ni­satie van de stille tocht in Zuid­wolde op 4 mei. Hij is verder penning­meester en vrij­wil­liger van de chris­te­lijke muziek­ver­e­ni­ging Wilhel­mina in Bedum. Daar­naast is hij penning­meester van de Stich­ting Dorps­huis De Wold­stee in zijn woon­plaats. Sinds het jaar 2000 is de heer De Vries secre­taris van de Schiet­ver­e­ni­ging De Wold­schut­ters in Zuid­wolde. In het verleden was hij bestuurslid en voor­zitter van de Vere­ni­ging Plaat­se­lijk Belang Noord­wolde. De heer De Vries is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W. (Wem) Zuide­veld (71) uit Noordwolde

De heer Zuide­veld en zijn echt­ge­note waren tot 2019 beheer­ders van het dorps­huis De Wold­stee in hun woon­plaats. Hij deed diverse klussen in en om het dorps­huis. Sinds 1969 is hij penning­meester van Kaart­club De Wold­stee in Noord­wolde. Ook is hij vrij­wil­liger bij muziek­ver­e­ni­ging Uno Animo in Zuid­wolde. Sinds 1989 is de heer Zuide­veld actief bij schut­ters­ver­e­ni­ging S.V. de Wold­schut­ters. Hij is wedstrijd­leider en, sinds 2005, voor­zitter van de vere­ni­ging. De heer Zuide­veld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Media & tekst: © Omrop Fryslân