Lauwersland Online - Loket waardevermeerderingsregeling open

Loket Waardevermeerderingsregeling open

Vanaf vanoch­tend, maandag 3 april 2017, is het loket van de Waar­de­ver­meer­de­rings­re­ge­ling 2017 open. Huizen­be­zit­ters in het aard­be­vings­ge­bied kunnen met behulp van de subsi­die­re­ge­ling inves­teren in ener­gie­be­spa­rende en ener­gie­op­wek­kende maat­re­gelen.

Bent u woningei­ge­naar met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aard­be­vings­schade van minstens 1.000 euro ? Dan kunt u naast de vergoe­ding van de schade, een maxi­maal bedrag van 4.000 euro krijgen voor ener­gie­be­spa­rende en ener­gie­op­wek­kende maat­re­gelen.

De rege­ling van het minis­terie van Econo­mi­sche Zaken is bedoeld als compen­satie voor over­last door aard­be­vings­schade. Uitge­breide infor­matie over de rege­ling en het indienen van uw aanvraag vindt u op de website van het SNN: www.snn.eu/wvm2017.