Lauwersland Online - Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

Mantelzorgers beter geholpen in BMWE-gemeenten

De BMWE-gemeenten willen mantel­zor­gers goed onder­steunen. Daarom is de behoefte van mantel­zor­gers aan hulp en waar­de­ring onder­zocht.

Wethouder gemeente Winsum Marc Verschuren: "Mantel­zor­gers bete­kenen veel voor onze gemeen­schap. Wij willen ook wat bete­kenen voor mantel­zor­gers die onder­steu­ning kunnen gebruiken. Een enquête en gesprekken met mantel­zor­gers leverden een aantal verbe­ter­punten en aanvul­lende acties op voor de gemeenten en de steun­punten mantel­zorg. Wanneer wij die verbe­te­ringen hebben door­ge­voerd, zijn we er nog niet; ook in de toekomst blijven we toetsen of onze onder­steu­ning mantel­zor­gers helpt."

Mantelzorg?

Mantel­zor­gers zijn mensen die lang­durig en onbe­taald zorgen voor een naaste. Door bijvoor­beeld voor een zieke partner te zorgen, iedere week bood­schappen te doen voor een oma of een buur­vrouw te helpen bij het opwarmen van de maal­tijd. Goede onder­steu­ning draagt er toe bij dat mantel­zor­gers de zorg beter kunnen volhouden en voor­komt over­be­las­ting.

Steunpunt Mantelzorg

Mantel­zor­gers kunnen voor onder­steu­ning terecht bij het Steun­punt Mantel­zorg in hun eigen gemeente. Niet iedereen weet de hulp en het steun­punt te vinden. De gemeenten en steun­punten willen die bekend­heid verbe­teren door beter te commu­ni­ceren en meer samen te werken met orga­ni­sa­ties waar mantel­zor­gers veel komen. Inwo­ners van Bedum kunnen terecht bij het Steun­punt Mantel­zorg in Bedum, tele­foon­nummer 050 — 301 44 65. Inwo­ners van de gemeenten De Marne, Winsum en Eems­mond kunnen het steun­punt bereiken op het tele­foon­nummer 06 — 4887 4339.

Mantelzorgers willen praktische hulp

Veruit de meeste mantel­zor­gers hebben behoefte aan hulp bij prak­ti­sche zaken zoals huis­houden, tuin­on­der­houd of admi­ni­stratie. De gemeente kan onder­steunen met huis­hou­de­lijke onder­steu­ning. De steun­punten kunnen de mantel­zor­gers helpen de andere vormen van onder­steu­ning te orga­ni­seren, even­tueel met behulp van andere partijen.

Vervangende zorg

Om mantel­zor­gers te ontlasten, kan de zorg­be­hoe­vende gebruik­maken van bijvoor­beeld kort­du­rende opvang of dagbe­ste­ding. De BMWE-gemeenten passen de regels voor opvang aan zodat mantel­zor­gers een aaneen­ge­sloten periode op vakantie kunnen. Ook willen de gemeenten zorgen voor laag­drem­pe­lige dagbe­ste­ding.

Behoefte aan kennis en contact

Soms heeft de mantel­zorger behoefte aan speci­fieke kennis bijvoor­beeld over tiltech­nieken of de aandoe­ning van de zorg­vrager. Voor een deel worden zulke trai­ningen vergoed door de zorg­ver­ze­ke­raar. Daar­naast stellen de gemeenten stellen geld beschik­baar aan de steun­punten om derge­lijke trai­ningen te kunnen orga­ni­seren. Veel mantel­zor­gers hebben daar­naast behoefte aan onder­ling contact. Bijvoor­beeld voor het uitwis­selen van erva­ringen. De steun­punten voor­zien hierin al gedeel­te­lijk maar gaan de moge­lijk­heden voor die contacten verder verbe­teren.

Extra blijk van waardering

Mantel­zor­gers stellen een blijk van waar­de­ring op prijs. Ieder jaar wordt voor mantel­zor­gers al een geza­men­lijke acti­vi­teit geor­ga­ni­seerd. Bij wijze van proef ontvangen mantel­zor­gers daar­naast ook een cadeaubon als blijk van waar­de­ring.

© Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond