Lauwersland Online - Mbo en vo steunen oproep: Verbeter onderwijs door hogere bekostiging

Mbo en vo steunen oproep: Verbeter onderwijs door hogere bekostiging

Uit diverse hoeken van het onder­wijs komt bijval voor de oproep van de PO-Raad om het primair onder­wijs beter te bekos­tigen en leer­krachten meer salaris te betalen. MBO Raad en VO-raad steunen dit plei­dooi omdat leer­lingen van een slechte start op de basis­school hun verdere school­loop­baan en leven nade­lige gevolgen onder­vinden.

Met haar oproep reageerde de PO-Raad op het nieuws van de Inspectie van het Onder­wijs dat scholen primair onder­wijs te veel van kwali­teit verschillen waar­door talenten van leer­lingen onbenut blijven. Zorge­lijk maar niet verwon­der­lijk, vindt de PO-Raad. Door een tekort aan bekos­ti­ging van honderden miljoenen euro’s hebben scholen op onder­steu­nend perso­neel en exper­tise moeten bezui­nigen. Ook brood­no­dige inves­te­ringen in moderne leer­ma­te­ri­alen, lesme­thoden en school­ge­bouwen konden niet worden gedaan.

"Het primair onder­wijs is de basis, daar moeten kinderen leren lezen, (digi­taal) schrijven en rekenen. Ze maken ook voor het eerst kennis met bijvoor­beeld tech­no­lo­gi­sche vaar­dig­heden en dat is nodig voor de arbeids­markt van de toekomst.", reageert Ton Heerts, voor­zitter van de MBO Raad. "De kwali­teit van het basis­on­der­wijs bepaalt in hoge mate keuzes voor de rest van hun leven. Als we daar niet nu grondig in inves­teren, kunnen kinderen niet maxi­maal hun talenten ontwik­kelen. Maar het is niet alleen meer geld, het gaat ook om de kwali­teit en de effec­tieve en effi­ci­ënte maat­re­gelen. Daarom steunen we de oproep van de PO-Raad: het is code rood voor het primair onder­wijs, en we moeten er alles aan doen om daar snel groen van te maken."

Ook een hoger lera­ren­sa­laris is van groot belang voor goed onder­wijs, vindt de PO-Raad. Dat maakt het vak aantrek­ke­lijker voor zittende en nieuwe leer­krachten. Het primair onder­wijs stevent af op een tekort van 10.000 voltijds leer­krachten in 2025. De VO-raad, de vere­ni­ging van scholen in het voort­gezet onder­wijs, onder­schrijft deze oproep. De VO-raad ziet een betere belo­ning van leraren in het po als een inves­te­ring in de kwali­teit van het onder­wijs.

© PO-raad