Lauwersland Online - Meer zzp'ers een verantwoorde hypotheek met NHG

NHG'>Meer zzp'ers een verantwoorde hypotheek met NHG

Het Waar­borg­fonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december 2016 moge­lijk voor zzp'ers om al na twaalf maanden zelf­stan­dig­heid een hypo­theek met Nati­o­nale Hypo­theek Garantie (NHG) af te sluiten. Voor­heen moest deze groep ten minste drie jaar actief zijn als zelf­stan­dige.

Zelf­stan­digen kunnen vanaf 1 december terecht bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypo­theken en Regio­Bank voor een hypo­theek met NHG. Hiermee kan een woning gefi­nan­cierd worden met een koopsom tot € 231.132*. Andere geld­ver­strek­kers kunnen ook aansluiten op dit initi­a­tief. Zo start Woon­fonds per 1 januari en kan men binnen­kort ook bij NIBC Direct terecht.

"De arbeids­markt flexi­bi­li­seert. Het aantal zzp'ers dat bij onze merken aanklopt om hun woning te finan­cieren groeit. Wij vinden het belang­rijk om aan te sluiten bij deze maat­schap­pe­lijke ontwik­ke­ling en het is dan ook een logi­sche stap om aan te sluiten bij dit initi­a­tief van het WEW.", aldus Peter-Paul Wekking, direc­teur Compe­tence Center Wonen van SNS Bank.

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen

Ruim 1,28 miljoen Neder­lan­ders verdienen als zzp'er hun hoofd­in­komen. Veel van hen hebben behoefte aan een finan­cie­ring van een eigen woning, maar ervaren hoge drem­pels. Het WEW stelt dat iedereen even­veel moge­lijk­heden moet hebben voor een verant­woorde finan­cie­ring van de eigen woning, onge­acht de aard van het dienst­ver­band en contract­vorm. "Ik ben ervan over­tuigd dat we met dit initi­a­tief de drem­pels verlagen voor zzp'ers om een verant­woorde finan­cie­ring voor een eigen woning te verkrijgen. Veel zzp'ers gaan hier voor­deel van onder­vinden.", aldus Dylan Dresens, direc­teur Beleid en Ontwik­ke­ling bij het WEW.

Marcel Zuidam, direc­teur Delta Lloyd Bank: "Wij werken graag mee aan dit initi­a­tief dat inspeelt op de veran­de­rende arbeids­markt. We zien dit als een goede aanvul­ling op het beleid dat Delta Lloyd al jaren voert ten aanzien van hypo­theek­ver­strek­king aan zzp'ers."

Snel, laagdrempelig en verantwoord

Het bepalen van een goed bestendig inkomen vraagt uitge­breide exper­tise. Zelf­stan­digen en hun hypo­theek­ad­vi­seurs lopen nog regel­matig tegen moei­lijk­heden aan bij het aanvragen en afsluiten van een hypo­theek. Daarom heeft het WEW de samen­wer­king met experts gezocht. Zij stellen het toets­in­komen vast, op een manier die goed aansluit bij de huidige arbeids­markt. Er wordt meer gekeken naar iemands verdien­ca­pa­ci­teit, waarbij het niet uitmaakt binnen welke contract­vorm iemand zijn inkomen heeft verdiend. Met het inscha­kelen van deze experts verge­mak­ke­lijkt het WEW het proces voor zzp'er en hypo­theek­ad­vi­seur. Na bepa­ling van het toets­in­komen wordt het regu­liere hypo­theek­tra­ject gevolgd.

Zo kan een eigen woning door zzp'ers sneller en laag­drem­pe­liger worden aange­schaft. Boven­dien biedt de hypo­theek met NHG voor zzp'er én geld­ver­strekker minder finan­ciële risico's. Sibylla Bantema, direc­teur Aegon Hypo­theken: "Bij Aegon Hypo­theken zien we dat zzp'ers behoefte hebben aan zeker­heid over de finan­cie­ring van een eigen woning. Dit initi­a­tief van het WEW levert daaraan een belang­rijke bijdrage. Goed zo!"

Brede keus aan geldverstrekkers

Een groot aantal geld­ver­strek­kers werkt al per 1 december mee aan dit initi­a­tief. Dylan Dresens, direc­teur Beleid en Ontwik­ke­ling bij het WEW: "Hiermee heeft de zzp'er direct een brede keus. Andere geld­ver­strek­kers zullen op korte termijn gaan volgen."

Het actuele over­zicht van partijen die zijn aange­sloten vindt u op www.nhg.nl/zzp. Daar vindt u ook de contact­ge­ge­vens van de aange­wezen deskun­dige partijen, een voor­beeld van de "NHG inko­mens­ver­kla­ring zzp'er" en verdere onder­steu­nende docu­men­tatie.


Over Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Het WEW is een zelf­stan­dige en onaf­han­ke­lijke orga­ni­satie zonder winst­oog­merk en neemt al ruim 20 jaar de uitvoe­ring en het beleid van de Nati­o­nale Hypo­theek Garantie voor haar reke­ning. Zo heeft het WEW sinds de oprich­ting ruim 1,2 miljoen huis­hou­dens aan een passende hypo­theek geholpen, konden vele mensen met beta­lings­pro­blemen in hun woning blijven wonen en zijn ruim 26.000 verliezen opge­vangen.

© Stich­ting Waar­borg­fonds Eigen Woningen