Lauwersland Online - Meerderheid Middag-Humsterland wil naar Westerkwartier

Meerderheid Middag-Humsterland wil naar Westerkwartier

In totaal 85 procent van de inwo­ners van Middag-Humster­land kiest voor de nieuwe gemeente Wester­kwar­tier in plaats van Het Hoge­land. In het Winsumer deel van het gebied wil 73 procent naar Wester­kwar­tier. Dat laat de uitslag van de raad­ple­ging, die de gemeenten Zuid­horn en Winsum hielden in Middag-Humster­land, zien.

Zo’n drie­kwart van de inwo­ners van het gebied vindt het beter als Middag-Humster­land in één gemeente ligt. De raden van Winsum en Zuid­horn beslissen respec­tie­ve­lijk op 6 en 7 december over wat er gebeurt met Middag-Humster­land in 2019, als de nieuwe grotere gemeenten in Groningen ontstaan.

Minderheid

Inwo­ners die vinden dat Middag-Humster­land best over twee gemeenten verspreid mag liggen, kiezen wel in over­grote meer­der­heid voor hun eigen gemeente. In het Winsumer deel kiest 81% van deze groep voor Hoog­e­land, in het Zuid­horner deel kiest 94% van deze groep voor Wester­kwar­tier. Maar dit gaat in totaal maar om een kwart van de inwo­ners van het gebied. De meer­der­heid vindt dat Middag-Humster­land beter in één gemeente kan liggen.

Raad

De colleges van Winsum en Zuid­horn bespreken de uitslag en doen een voor­stel over Middag-Humster­land aan hun gemeen­te­raad. Dit voor­stel is vanaf eind november te zien op www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland. De raden nemen een besluit over dit voor­stel in hun eigen raads­ver­ga­de­ring. Bij beide raads­ver­ga­de­ringen zijn inwo­ners welkom om aanwezig te zijn of in te spreken. Voor dat laatste kunnen ze contact opnemen met de griffie van de gemeenten.

Opkomst

De opkomst van de raad­ple­ging was goed, maar liefst 56 procent. In het Zuid­horner deel van het Middag-Humster­land was het 58%, in het Winsumer deel 55%. Het onder­zoek is uitge­voerd door beide gemeenten, die daarbij samen­werkten met een onder­zoeks­bu­reau. Een onaf­han­ke­lijke commissie, bestaande uit voor­malig burge­mees­ters Yvonne van Mastrigt en Bertus Fennema, keek mee ter controle van het proces.

Het rapport met de resul­taten en de bevin­dingen van de onaf­han­ke­lijke commissie zijn in te zien op www.winsum.nl/middaghumsterland en www.zuidhorn.nl/middaghumsterland.

© Gemeenten Winsum & Zuid­horn