Lauwersland Online - Merna Volleybaltoernooi - Editie 2017

Merna Volleybaltoernooi — editie 2017

Het Merna Volley­bal­toer­nooi 2017 komt al dich­terbij, in januari gaat editie 2017 van start.

Belang­rijk om te weten is dat ieder teamlid alleen mag uitkomen voor één team en niet voor meer­dere teams. Er mogen in de recre­a­tie­poule maxi­maal 2 NEVOBO/NVC A-poule spelende spelers in het veld staan. De orga­ni­satie gaat ervan uit dat de teams zelf de verant­woor­ding nemen om er een zo eerlijk moge­lijke compe­titie van te maken. Heb je als team meer dan 2 NEVOBO/NVC A-poule spelers? dan is een plek in de pres­ta­tie­poule wellicht een goede optie!

Speeldata

• 21 januari 2017
• 4 februari 2017
• 11 maart 2017
• 1 april 2017

Deelname

Teams kunnen zich tot uiter­lijk 1 januari 2017 per e-mail opgeven. Graag aangeven of je mee wilt doen met de pres­tatie- of recre­a­tie­poule.

De deel­na­me­kosten voor dit jaar bedragen € 65,- per inge­schreven team. Dit bedrag kan over­ge­maakt worden naar reke­ning­nummer NL64 RABO 0335 2213 00 ten name van ALG. Volleybal Ver. Merna. onder vermel­ding van de naam van het team. De beta­ling is tevens het bewijs voor deel­name aan het toer­nooi.

Graag zien we jullie ook dit jaar weer op ons volley­bal­toer­nooi!

Met vrien­de­lijke groeten van
de orga­ni­satie van het Merna Volley­bal­toer­nooi