Lauwersland Online - Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer op 22 november teruggeplaatst

Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer op 22 november teruggeplaatst

Op woensdag 22 november wordt de kap van molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer terug­ge­plaatst.

De werk­zaam­heden vinden plaats van 07:30 uur tot onge­veer 15:00 uur. In de tussen­lig­gende tijd zal de Molenweg wegens de werk­zaam­heden gestremd zijn.

De restauratie

Het restau­ra­tie­plan is gemaakt door Van Reeuwijk Bouw­meester uit Arum. Aan de boven­kant van de romp hebben herstel­lingen plaats­ge­vonden waar­door het nood­za­ke­lijk was dat de kap afge­lopen september verwij­derd werd. Ook zijn de fokken van het gevlucht vernieuwd. Deze winter worden de roeden geres­tau­reerd zodat ze in het voor­jaar van 2018 terug­ge­plaatst kunnen worden.

De werk­zaam­heden worden uitge­voerd door het molen­ma­kers­be­drijf De Molen­ma­kers uit Tzum­marum.

De vrij­wil­lige mole­naars kunnen na de restau­ratie weer bezoe­kers ontvangen. De restau­ratie is moge­lijk gemaakt dankzij een restau­ra­tie­sub­sidie van de Provincie Groningen.

Molen Hollands Welvaart

Molen Hollands Welvaart is een authen­tieke acht­kan­tige Groninger stel­ling­molen die sinds 1855 midden in het dorp staat. Bijzonder is ook de complete en origi­nele inrich­ting. Naast malen kan deze molen ook pellen. Door gerst te pellen wordt het gort. Aan het eind van de negen­tiende eeuw was nage­noeg al het gort afkom­stig van Groninger molens.

De heer Spoelman was de laatste beroeps­mo­le­naar van molen Hollands Welvaart. Sinds 2014 is Het Groninger Land­schap eige­naar van de molen. Tegen­woordig wordt de molen draaiend gehouden door een team van vrij­wil­li­gers.


Lauwersland Online - Kap van molen Hollands Welvaart in Mensingeweer op 22 november teruggeplaatst


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Credits: © Het Groninger Land­schap
Bovenste foto: © Lauwers­land Online
Onderste foto: © Het Groninger Land­schap