Lauwersland Online - MS Collecteweek: collectanten gezocht in Groningen

MS Collec­te­week: collec­tanten gezocht in Groningen

Van 20 tot en met 25 november orga­ni­seert het Nati­o­naal MS Fonds de lande­lijke huis-aan-huis­col­lecte om geld in te zamelen voor onder­zoek naar de ziekte Multiple Scle­rose.

MS is een chro­ni­sche ziekte van het centrale zenuw­stelsel. In Neder­land hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaar­lijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziek­te­ver­schijn­selen open­baren zich meestal tussen het 20e en 40e levens­jaar en het is de meest inva­li­de­rende ziekte onder jonge mensen in Neder­land. Veel­voor­ko­mende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, kracht­ver­lies, coör­di­na­tie­stoor­nissen, blaas­pro­blemen en gevoels­stoor­nissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbe­kend. Onder­zoe­kers weten nog niet waar­door MS veroor­zaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte inves­teert het Nati­o­naal MS Fonds in inno­va­tieve onder­zoeken om MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collec­tant. Help MS-pati­ënten. Collec­teren is niet moei­lijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer infor­matie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!


Lauwersland Online - Nationaal MS Fonds


Over Nati­o­naal MS Fonds

Sinds 1993 zet het Nati­o­naal MS Fonds zich in voor mensen met MS en helpt hen met het in bewe­ging houden van hun wereld. Het Nati­o­naal MS Fonds wil voor­komen dat mensen met MS stil komen te staan en dat hun wereld kleiner wordt. Mensen die in bewe­ging blijven zijn zelf­stan­diger en doen mee in de maat­schappij.

Het Nati­o­naal MS Fonds heeft drie werk­ge­bieden om die bewe­ging te reali­seren:
1. Onder­zoek
2. Coaching
3. Voor­lich­ting

Onder­zoek

De onder­zoeken die wij finan­cieren zijn erop gericht om voor nu de kwali­teit van leven van mensen met MS te verbe­teren. Daar­naast finan­cieren we onder­zoeken die bijdragen aan het reali­seren van onze droom: een toekomst zonder MS.

Coaching

Mensen met MS verder helpen met het stimu­leren van kijken naar moge­lijk­heden. Dat doet het Nati­o­naal MS Fonds via het Can Do Behan­del­pro­gramma, het MS Trai­nings­cen­trum en de jaar­lijks terug­ke­rende acti­vi­teiten die we orga­ni­seren.

Voor­lich­ting

Het Nati­o­naal MS Fonds geeft verschil­lende brochures uit voor zowel mensen met MS, hun naasten als zorg­ver­le­ners. Daar­naast orga­ni­seren we ieder jaar de Nati­o­nale MS Dag en geven we MS Nieuw­s­lijn uit, het kwar­taal­ma­ga­zine voor dona­teurs van het Nati­o­naal MS Fonds.

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.nationaalmsfonds.nl en www.mscollecte.nl !

© Nati­o­naal MS Fonds