Lauwersland Online - MTB-route Lauwersmeer sportief geopend

MTB-route Lauwersmeer spor­tief geopend

Afge­lopen zaterdag 14 oktober is de nieuwe moun­tain­bi­ke­r­oute (MTB-route) bij Lauwersoog offi­cieel geopend. De aftrap hier­voor werd gedaan door wethouder Van Gelder en gede­pu­teerde Stag­houwer samen met de voor­zitter van de stich­ting MTB Lauwersmeer, Lars Kram. Ter ere van de offi­ciële opening gaf de stich­ting een drietal clinics waar dank­baar gebruik van is gemaakt.

Het project is tot stand gekomen doordat de Stich­ting MTB Lauwersmeer zich gemeld heeft bij de gemeente met een plan voor de aanleg. In geza­men­lijk­heid is het plan vorm­ge­geven.

De MTB-route is aange­legd in opdracht van gemeente De Marne en gefi­nan­cierd door de provincie Groningen, als onder­deel van de aanpak van de Strandweg. Staats­bos­be­heer, Beleef Lauwersoog en Defensie hebben voor deze nieuwe recre­a­tieve voor­zie­ning gronden beschik­baar gesteld.

Een deel van de MTB-route is in het voor­jaar al in gebruik genomen, onlangs is de route uitge­breid met een extra lus over het terrein van Defensie. De MTB-route biedt de nodige tech­ni­sche uitda­ging en heeft in totaal een lengte van zo'n 20 kilo­meter.

De aanleg van de MTB-route heeft 80.000 euro gekost. Om het toerisme in het Lauwersmeer­ge­bied te stimu­leren, inves­teren provin­cies en gemeenten met diverse projecten in dit gebied. Belang­rijk uitgangs­punt hierbij is dat de economie en natuur met elkaar in even­wicht blijven.


Lauwersland Online - MTB-route Lauwersmeer sportief geopend


© Gemeente De Marne