Lauwersland Online - Muntverkoop tijdens de Admiraliteitsdagen

Muntverkoop tijdens de Admiraliteitsdagen

De Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum — hét muzi­kale en mari­tieme festival van het Noorden — worden steeds groter en profes­si­o­neler. Daarom heeft de orga­ni­satie ervoor gekozen dit jaar over te gaan op munt­ver­koop voor de horeca.

Van 7 tot en met 10 september worden de munten op zeven verschil­lende loca­ties door de hele stad verkocht. De munten — die € 2,50 per stuk kosten — kunnen zowel contant als met pin worden betaald. Naast het gemak dat het ople­vert, is een bijko­mend voor­deel dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de Stich­ting Admi­ra­li­teits­dagen.

"Op deze manier kunnen we dit evene­ment ook in de toekomst blijven orga­ni­seren.", aldus Dirk Kwakkel die mede­ver­ant­woor­de­lijk is voor de munt­ver­koop tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen. Bijzonder is dat de munten "breek­baar" zijn. Een halve munt is € 1,25 waard.

Het gebruik van munten tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen heeft volgens Dirk Kwakkel veel voor­delen. "Voor de bezoe­kers is het handig dat ze nu een kop koffie, een hapje of een drankje eenvoudig met munten kunnen betalen, het voor­deel voor hore­ca­on­der­ne­mers is dat ze geen gedoe meer hebben met wissel­geld en voor de orga­ni­satie van de Admi­ra­li­teits­dagen bete­kent het dat ze ook in de komende jaren nog verder kan door­groeien."

De munten, met daarop het logo en jaartal van de Admi­ra­li­teits­dagen, zijn gedu­rende het festival de hele dag verkrijg­baar op de verschil­lende verkoop­lo­ca­ties die nog bekend worden gemaakt.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !