Lauwersland Online - Musetta uit Groningen in landelijke campagne Mensen maken Nederland

maandag 18 januari 2021

Musetta uit Groningen in lande­lijke campagne Mensen maken Nederland

Vier kinderen, drie vrij­wil­li­gersjobs, twee bedrijven en één huis. We zijn in Groningen bij Musetta, een sociaal bewogen vrouw die bij alles wat ze doet duur­zaam­heid in het oog houdt en er niet voor terug­schrikt moeite te doen voor wat ze graag wil.

Zie het even voor je: je houdt van ver reizen en hebt besloten niet meer te gaan vliegen om klimaat­ver­an­de­ring tegen te gaan. Je zou denken dat die twee niet samen gaan, maar daar denkt Musetta Blaauw anders over. Ze boekte een plekje op een vracht­schip, laadde ook hun elek­tri­sche auto erop en weg waren ze. "De reis duurde 28 uur en er was echt niks aan boord te doen, maar uitein­de­lijk stonden we wel mooi in Riga en reisden we met onze auto via Scan­di­navië naar Neder­land. Via simpele stop­con­tacten moesten we de auto opladen, maar we zien zoiets gewoon als een avontuur."

Zo ging het ook met de verbou­wing van Musetta’s huis. De woning aan de rand van de binnen­stad van Groningen is gebouwd in 1906 en was volgens velen onmo­ge­lijk van het gas af te laten. Na lang uitzoeken en de juiste mensen vinden, is het uitein­de­lijk toch gelukt.

De beste keuzes

Het maakt niet uit in welke rol ze zit - die van moeder, onder­nemer of vrij­wil­liger - altijd heeft Musetta de ambitie om zo duur­zaam moge­lijke keuzes te maken, ook al zijn dat niet de makkelijkste.

"We vragen ons bij elke keuze af of dit hetgeen is waar onze kinderen over vijftig jaar op terug kunnen kijken en zullen zeggen: 'Ja, in het licht van toen was dat het beste'. Ook als dat bete­kent dat we veel meer moeite moeten doen."

Binnen haar bedrijven - eentje met "groene" kinder­kle­ding en de ander een duur­zaam project­bu­reau in met name zonne-energie - zal ze ook niet voor maxi­male winsten gaan, maar voor iets waar maat­schap­pe­lijke impact mee wordt gemaakt.

Ondanks de vele tijd die in het gezins­leven en de bedrijven gaat, maakt Musetta ook nog tijd vrij om zich vrij­willig in te zetten. Ze draagt bij aan poli­tieke en maat­schap­pe­lijke campagnes en staat op de lijst van de Provin­ciale Staten en heeft daar­naast middenin de coro­na­tijd een sociaal en duur­zaam initi­a­tief opgezet. In haar winkel liggen puzzels die mensen al eens hebben gemaakt. Ze brengen die en kunnen er dan eentje die een ander heeft gebracht weer mee naar huis nemen. Onder­tussen kunnen ze ook een praatje maken. De Puzzel­bank, zoals het heet, is een idee van haar­zelf dat inmid­dels op meer­dere plekken in het land is opge­pakt. "Ik bedacht het toen ik hoorde dat er puzzel­schaarste was toen mensen in coro­na­tijd thuis zaten. Veel puzzels maak je maar een keer en het is zonde het daarna in de kast te laten liggen. Het is niet alleen duur­zaam om te ruilen, maar is ook een middel om eenzaam­heid tegen te gaan. Mensen kunnen naar een ruil­plek toe en zien daar ook andere mensen."

Grun­neger Power

Ander­half jaar geleden werd ze gevraagd om penning­meester te worden bij Grun­neger Power, een grote ener­gie­co­ö­pe­ratie voor en door Gronin­gers. Met haar zijn er nog vijf andere bestuurs­leden en vele ener­gie­coa­ches die op vrij­wil­lige basis en via parti­ci­pa­tie­banen stads­ge­noten advi­seren over het verduur­zamen van hun huis.

"Zo’n penning­mees­ter­schap is niet per se sexy, maar wel nodig.", vindt ze. Met een studie Inter­na­ti­onal Busi­ness en erva­ring met onder­nemen, is het iets dat haar ligt, al heeft de functie ook de nodige uitda­gingen. "Het is een behoor­lijke verant­woor­de­lijk­heid. De coöpe­ratie is groot en er is veel geld mee gemoeid. Alles wat uitge­geven wordt, moet ook kloppen. De leden zijn eige­naar en zij moeten op de hoogte worden gebracht van de finan­ciën. De grootste uitda­ging is om het zo aan de leden te presen­teren dat het niet enkel getallen zijn, maar dat ze ook zien welke impact bepaalde keuzes hebben en begrijpen wat er gebeurt. Ik vind het belang­rijk daaraan te kunnen bijdragen."

Op het moment zit Musetta weer volop in een nieuwe uitzoek­klus want de volgende reis van het gezin zal naar IJsland zijn. "We zullen drie dagen op een boot moeten reizen. Niet even hop snel met het vlieg­tuig dus, maar uitein­de­lijk komen we wel waar we willen zijn." En zo is het, op naar weer een nieuw avontuur!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.mensenmakennederland.nu !

Media & tekst: © Annette Dubbelman