Lauwersland Online - Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied

Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied

Op zaterdag 28 oktober wordt in het Lauwersmeer­ge­bied de Nacht van de Nacht gevierd. De gemeenten scha­kelen op verschil­lende plekken de open­bare verlich­ting uit en in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer en de dorpen erom­heen worden acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Het Nati­o­naal Park Lauwersmeer heeft sinds oktober 2016 de inter­na­ti­o­nale status Dark Sky Park. Het is een van de laatste plekken in ons land waar het nog echt donker wordt en waar nog veel sterren te zien zijn. De Natuur- en Mili­eu­fe­de­ratie orga­ni­seert de lande­lijke Nacht van de Nacht om aandacht te vragen voor het belang van duis­ternis voor mens en dier.

Licht uit

Overal om ons heen brandt licht wanneer het donker is. Al deze bronnen zorgen samen voor veel licht­ver­vui­ling. Buiten­ver­lich­ting beïn­vloedt het gedrag van dieren. Hun oriën­tatie wordt verstoord, waar­door hun ener­gie­ba­lans wordt aange­tast. Of ze worden uit hun winter­slaap gehouden. Hier­door neemt de kans op uitput­ting en sterfte toe.

Licht werkt ook versto­rend op mensen. In verschil­lende onder­zoeken zijn rela­ties gelegd tussen licht­ver­vui­ling en slaap­stoor­nissen en stress. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt aandacht gevraagd voor het belang van duis­ternis voor mens en dier.

Tijdens deze nacht gaat de open­bare verlich­ting uit in Lauwersoog (inclu­sief Suyder­oogh), Munnek­ezijl, Warfster­molen, Kollu­mer­pomp, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Oost­ma­horn (inclu­sief Eson­stad) en Kollu­me­r­oord.

Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied

Bij acti­vi­tei­ten­cen­trum De Bosschuur in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer kun je een duis­ter­nis­wan­de­ling maken met de boswachter van Staats­bos­be­heer en bij het kamp­vuur genieten van choco­la­de­melk. Vanuit Lauwersoog is er een cand­le­light diner met vaar­tocht door het Dark Sky Park Lauwersmeer.

In Zout­kamp is een licht­jes­tocht en bij de Ster­ren­wacht in Ulrum kun je ster­ren­kijken. In Moddergat is een wandel­tocht met fakkels en verhalen over het gestrande schip. En in Moddergat is ook een lezing met buiten­mo­ment te volgen over het heelal en de sterren en het belang van het gebied voor veel vogels. In Visvliet wordt een lezing en verha­len­tocht geor­ga­ni­seerd.

Bezoek voor meer infor­matie over alle acti­vi­teiten in het Lauwersmeer­ge­bied de website www.nachtvandenacht.nl (locatie Lauwersmeer).

Lauwersland Online - Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied

Meedoen

Dit jaar is de 13e Nacht van de Nacht. Verschil­lende bekende Neder­lan­ders steunen de campagne, waar­onder André Kuipers, de eerste Neder­lander die twee ruim­te­vaart­reizen maakte.

Meer infor­matie over hoe mee te doen aan de Nacht van de Nacht en over wat je zelf kunt doen om er voor te zorgen dat het hier in het Noorden donker blijft, is te vinden op www.nachtvandenacht.nl !