Lauwersland Online - Nationaal Coördinator Groningen geeft Heft in eigen Hand vervolg

Nationaal Coördinator Groningen geeft Heft in eigen Hand vervolg

200 woningei­ge­naren kunnen jaar­lijks zelf hun huis versterken

De proef Heft in eigen Hand van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen, waarbij eige­naren zelf hun huis kunnen versterken, krijgt een vervolg. Jaar­lijks krijgen 200 eige­naren de gele­gen­heid om als parti­cu­lier opdracht­gever de verster­kings­maat­re­gelen en even­tuele andere verbou­wingen aan hun woning zelf uit te laten voeren. Vanaf 7 juli kunnen woningei­ge­naren zich aanmelden via de website van NCG. Toela­ting vindt plaats op volg­orde van aanmel­ding.

NCG startte de proef Heft in eigen Hand in 2016. Vijftig parti­cu­liere woningei­ge­naren in het aard­be­vings­ge­bied kregen zelf de regie over de verster­king van hun woning. Even­tueel in combi­natie met een verbou­wing. De erva­ringen waren posi­tief en daarom gaat NCG door met de proef.

Ondersteuning van bouwbegeleider

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders: "Met Heft in eigen Hand hebben eige­naren zelf de regie in handen. Deel­ne­mers hoeven niet te wachten totdat hun dorp of buurt aan de beurt is. Eige­naren krijgen onder­steu­ning van een bouw­be­ge­leider van NCG. Deze bouw­be­ge­leider is onaf­han­ke­lijk en werkt in opdracht van de bewoner. De bewoner kiest zelf een gekwa­li­fi­ceerd aanne­mings­be­drijf om de verster­king en even­tuele verbou­wing uit te voeren."

Voorwaarden voor deelname

Bewo­ners die willen deel­nemen aan de proef moeten aan een aantal voor­waarden voldoen. De voor­waarden voor deel­name zijn hetzelfde als bij de proef. Zo moet het pand binnen de 0,2 pga-contour van het aard­be­vings­ge­bied staan (KNMI-kaart 2015). Daar­naast moet de bewoner eige­naar zijn van het pand en verster­kings­maat­re­gelen en even­tueel verduur­za­mings­werk­zaam­heden aan zijn pand laten uitvoeren.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen