Lauwersland Online - Nationaal Park Lauwersmeer nu officieel Dark Sky Park

Nationaal Park Lauwersmeer nu officieel Dark Sky Park

Het Nati­o­naal Park Lauwersmeer is door de Inter­na­ti­onal Dark Sky Asso­ci­a­tion (IDA) offi­cieel uitge­roepen tot Dark Sky Park.

Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duis­ternis behouden blijft en waar bezoe­kers 's nachts welkom zijn om die duis­ternis te beleven en de ster­ren­hemel te zien. De benoe­ming voor het Lauwersmeer is bijzonder, omdat Neder­land een van de landen is met de meeste licht­ver­vui­ling ter wereld.

Sterren kijken

De provincie Groningen en Staats­bos­be­heer hebben de aanvraag samen inge­diend. Gede­pu­teerde Henk Stag­houwer vertelt: "We zijn blij dat we het predi­caat in de wacht hebben gesleept. Naast de rust, de ruimte en de bijzon­dere natuur is de duis­ternis ook een belang­rijke waarde van het Lauwersmeer­ge­bied."

Het predi­caat helpt om de duis­ternis te koes­teren en te beschermen. Dat is nodig, want veel dieren zijn afhan­ke­lijk van de nacht en hebben duis­ternis nodig om te kunnen leven. Het beleven van stilte en duis­ternis in de natuur is voor veel mensen bijzonder. Ook genieten mensen van een heldere ster­ren­hemel. ''Het is nog weinig bekend, maar op sommige dagen is zelfs het Noor­der­licht te zien in het Lauwersmeer­ge­bied.", aldus Stag­houwer.

Lichtvervuiling

Echte duis­ternis wordt steeds zeld­zamer, omdat overal in de Westerse wereld de nach­te­lijke verlich­ting toeneemt. Mens en natuur onder­vinden hier schade van. Door buiten­ver­lich­ting wordt de avond en nacht verkort. Mensen lijken duis­ternis nodig te hebben voor een goede nacht­rust. Boven­dien kan nach­te­lijk kunst­licht op veel manieren de levens­cy­clus en het gedrag van dieren beïn­vloeden. Zo gaan vleer­muizen bij te weinig duis­ternis minder eten zoeken.

41 Dark Sky-locaties

Met het Nati­o­naal Park Lauwersmeer erbij heeft de IDA heeft wereld­wijd nu 41 natuur­parken en -reser­vaten aange­duid als Dark Sky-locatie. Daarvan liggen onge­veer de helft in de Vere­nigde Staten. Het Lauwersmeer­ge­bied is het tweede Dark Sky Park van Neder­land. In 2015 kreeg de Boschplaat op Terschel­ling het predi­caat als eerste van ons land.

Wandeling

Staats­bos­be­heer orga­ni­seert vrijdag 14 oktober een "Ik ben niet bang in het donker-wande­ling" in het Nati­o­naal Park Lauwersmeer, voor volwas­senen en voor kinderen die laat mogen opblijven. De boswachter van Staats­bos­be­heer bege­leidt de span­nende wande­ling door het donkere bos. De wande­ling start om 20:00 uur vanaf het Acti­vi­tei­ten­cen­trum aan De Rug 1 op Lauwersoog en duurt tot 22:00 uur. Kosten: 5 euro per persoon. Aanmelden is gewenst en kan via sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl.

Stuurgroep Lauwersmeer

Het Dark Sky Park is een van de projecten van het Uitvoe­rings­pro­gramma Lauwersmeer 2014–2018 van de Stuur­groep Lauwersmeer, waarin de provin­cies Groningen en Fryslân en de gemeenten De Marne, Kollu­mer­land en Donge­ra­deel samen­werken.