Lauwersland Online - Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

Twaalf natuur- en landbouworganisaties hebben donderdag 6 april het Groninger Weidevogelmanifest ondertekend en aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer. Deze organisaties gaan samen aan de slag om nog dit jaar een Groninger Actieplan Weidevogels te maken. Inzet is verdubbeling van het aantal broedparen van de grutto in Groningen: van 1000 naar 2000 paar.

Voor de weidevogels in Groningen is het twee voor twaalf. De grutto staat symbool voor de dramatische achteruitgang: in 30 jaar tijd is het aantal broedparen in Groningen gedaald van 6000 naar 1000. Doelstelling van provincie Groningen is dat er minimaal 2000 paar grutto’s in Groningen broeden, in dat opzicht is het eigenlijk al twee over twaalf. Afgelopen jaren is het broedsucces van de grutto onvoldoende om het aantal op peil te houden en de populatie "vergrijst". Alleen een samenhangend pakket van maatregelen en samenwerking tussen álle betrokken partijen kan het tij nog keren. De kwaliteit van de weidevogelgebieden kan omhoog door optimaliseren van het waterbeheer, herstel van de landschappelijke openheid en verminderen van de predatie. Er moet meer kruiden- en insectenrijk grasland komen om de voedselsituatie voor gruttokuikens te verbeteren. De uitdaging is om de maatregelen goed aan te laten sluiten op de agrarische bedrijfsvoering en ervoor te zorgen dat weidevogelbeheer meerwaarde heeft voor de agrariërs.

Lauwersland Online - Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

De handtekeningen werden geplaatst op een grutto-aquarel dat ter plekke is gemaakt door kunstenaar Erik van Ommen. Het manifest is aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer die zowel natuur als landbouw in de portefeuille heeft. De twaalf ondertekenaars roepen de provincie, maar ook de gemeenten en waterschappen, op om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het Groninger Actieplan Weidevogels. Gedeputeerde Staghouwer juicht het initiatief van harte toe.

Ondertekenaars zijn: Collectief Groningen West, Collectief Groningen Midden, LTO-Noord, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Avifauna Groningen, Landschapsbeheer Groningen, IVN Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen en Wildbeheereenheden Groningen.

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap beschermt, behoudt en beheert een belangrijk deel van de Groningse natuur, Gronings historisch erfgoed en maakt zich sterk om de identiteit van ons prachtige landschap te bewaren.

Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer informatie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Landschap