Lauwersland Online - Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

Twaalf natuur- en land­bouw­or­ga­ni­sa­ties hebben donderdag 6 april het Groninger Weide­vo­gel­ma­ni­fest onder­te­kend en aange­boden aan gede­pu­teerde Henk Stag­houwer. Deze orga­ni­sa­ties gaan samen aan de slag om nog dit jaar een Groninger Actie­plan Weide­vo­gels te maken. Inzet is verdub­be­ling van het aantal broed­paren van de grutto in Groningen: van 1000 naar 2000 paar.

Voor de weide­vo­gels in Groningen is het twee voor twaalf. De grutto staat symbool voor de drama­ti­sche achter­uit­gang: in 30 jaar tijd is het aantal broed­paren in Groningen gedaald van 6000 naar 1000. Doel­stel­ling van provincie Groningen is dat er mini­maal 2000 paar grutto’s in Groningen broeden, in dat opzicht is het eigen­lijk al twee over twaalf. Afge­lopen jaren is het broed­succes van de grutto onvol­doende om het aantal op peil te houden en de popu­latie "vergrijst". Alleen een samen­han­gend pakket van maat­re­gelen en samen­wer­king tussen álle betrokken partijen kan het tij nog keren. De kwali­teit van de weide­vo­gel­ge­bieden kan omhoog door opti­ma­li­seren van het water­be­heer, herstel van de land­schap­pe­lijke open­heid en vermin­deren van de predatie. Er moet meer kruiden- en insec­ten­rijk gras­land komen om de voed­sel­si­tu­atie voor grut­to­kui­kens te verbe­teren. De uitda­ging is om de maat­re­gelen goed aan te laten sluiten op de agra­ri­sche bedrijfs­voe­ring en ervoor te zorgen dat weide­vo­gel­be­heer meer­waarde heeft voor de agra­riërs.

Lauwersland Online - Natuur- en landbouworganisaties slaan handen ineen voor weidevogels in Groningen

De hand­te­ke­ningen werden geplaatst op een grutto-aquarel dat ter plekke is gemaakt door kunste­naar Erik van Ommen. Het mani­fest is aange­boden aan gede­pu­teerde Henk Stag­houwer die zowel natuur als land­bouw in de porte­feuille heeft. De twaalf onder­te­ke­naars roepen de provincie, maar ook de gemeenten en water­schappen, op om actief mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het Groninger Actie­plan Weide­vo­gels. Gede­pu­teerde Stag­houwer juicht het initi­a­tief van harte toe.

Onder­te­ke­naars zijn: Collec­tief Groningen West, Collec­tief Groningen Midden, LTO-Noord, Het Groninger Land­schap, Natuur­mo­nu­menten, Staats­bos­be­heer, Vogel­be­scher­ming, Avifauna Groningen, Land­schaps­be­heer Groningen, IVN Groningen, Natuur en Mili­eu­fe­de­ratie Groningen en Wild­be­heer­een­heden Groningen.

[hr]

Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap