Lauwersland Online - Nederlandse kust voor de komende 50 jaar superstormproof

Nederlandse kust voor de komende 50 jaar superstormproof

Met de afron­ding van de laatste zwakke schakel aan de Neder­landse kust, in West-Zeeuws Vlaan­deren, is de Neder­landse kust de komende 50 jaar weer super­storm­p­roof.

Door de stij­gende zeespiegel moeten we ons steeds beter beschermen tegen over­stro­mingen. En doordat het zeewater opwarmt, wordt de kans op heftige en ook krach­ti­gere stormen groter. Ook buiten het storm­sei­zoen. De kust­ver­ster­king van ruim 10 kilo­meter in West-Zeeuws Vlaan­deren kostte 130 ruim miljoen euro en werd vandaag door minister Schultz van Haegen opge­le­verd.

"De kans op een super­storm is gemid­deld 1% in 100 jaar. Dat lijkt weinig, maar zonder goede bescher­ming kan de schade dan oplopen tot meer dan 100 miljard euro. Boven­dien is de samen­le­ving jaren­lang ernstig ontwricht. Het is belang­rijk dat we ons goed voor­be­reiden op heftige stormen.", aldus minister Schultz van Haegen. "In 2003 zijn er negen zwakke scha­kels gevonden langs de Neder­landse kust. Op deze loca­ties waren we kwets­baar. Ik ben er trots op de laatste zwakke schakel nu te mogen ople­veren. De Neder­landse kust is super­storm­p­roof en veiliger dan ooit."

Water­schap Schel­de­stromen en Rijks­wa­ter­staat hebben in het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gramma hard gewerkt om de kust van Bres­kens tot aan Cadzand-Bad niet alleen veilig, maar ook aantrek­ke­lijker te maken. Met de kust­ver­ster­king is een belang­rijke impuls gegeven aan een econo­misch en demo­gra­fisch kwets­bare regio. Zo greep de gemeente Sluis de kust­ver­ster­king aan om de badplaats Cadzand-Bad flink op te waar­deren. Tussen de nieuwe strek­dammen is in een publiek-private samen­wer­king een jacht­haven aange­legd. Op de strek­dammen liggen X-blocks (voor­ge­vormde beton­blokken in de vorm van een x) om hoge golven te breken. X-blocks zijn kosten­be­spa­rend omdat er minder mate­riaal nodig is. Het is de eerste keer dat X-blocks worden gebruikt langs de Neder­landse kust.

"Klimaatduin"

Bij Water­dunen werd een zoge­noemd klimaat­duin aange­legd, die dermate groot en sterk is dat het bescher­ming moet bieden voor de komende 200 jaar. Het hoogste duin is zo'n 18 meter hoog en de breedte van het land­duin bedraagt circa 300 meter.

De werk­zaam­heden zijn eind 2009 gestart. De drie eerste deel­tra­jecten (Nieuw­vliet-Groede, Herdijkte Zwarte Polder en Bres­kens) zijn tussen 2010 en 2012 opge­le­verd. De laatste twee trajecten (Water­dunen en Cadzand-Bad) waren/zijn respec­tie­ve­lijk medio en najaar 2016 klaar.

© Rijks­over­heid