Lauwersland Online - Nieuw kunstgrasveld voor SV Bedum

woensdag 19 mei 2021

Nieuw kunst­gras­veld voor SV Bedum

Het college van de gemeente Het Hoge­land gaat de gemeen­te­raad vragen om versneld een krediet beschik­baar te stellen voor een kunst­gras­veld voor SV Bedum. Dat is het eerste resul­taat van een aantal gesprekken met de voet­bal­club over een nieuwe accommodatie.

Voor een kunst­gras­veld met ledver­lich­ting en een bere­ge­nings­in­stal­latie is een krediet nodig van 700.000 euro. De raad bespreekt dit verzoek in de verga­de­ring van 30 juni of 7 juli.

SV Bedum heeft de gemeente over­tuigd van de nood­zaak van een kunst­gras­veld. De club heeft een kunst­gras­veld nodig om alle trai­ningen te kunnen verzorgen. De intentie is om het kunst­gras­veld nog dit jaar aan te leggen zodat alle teams zo snel moge­lijk gebruik kunnen maken van het veld. Inmid­dels worden ook plannen voor een nieuwe accom­mo­datie uitge­werkt. Hier­voor wordt de raad om een voor­be­rei­dings­kre­diet van 90.000 euro gevraagd.

Het lijkt er op dit moment op dat de nieuwe kleed­ka­mers en kantine op een andere locatie dan de huidige gebouwd gaan worden. Op basis van deze voor­be­rei­ding kan de gemeen­te­raad in het najaar een besluit nemen over het beno­digde krediet voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

Wethouder Theo de Vries: "Ik ben blij met de construc­tieve gesprekken met SV Bedum. We zijn nu al stappen aan het zetten. Daarom willen we ook geen tijd meer verliezen. Met dit krediet kunnen we de belang­rijkste wens - een nieuw kunst­gras­veld - dit jaar al reali­seren. En onder­tussen werken we samen aan de voor­be­rei­dingen van een nieuwe en toekomst­be­sten­dige accommodatie."

Media: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland