Lauwersland Online - Nieuwe expositie Culturele Commissie Adorp

Nieuwe expo­sitie Cultu­rele Commissie Adorp

De Cultu­rele Commissie Adorp orga­ni­seert op 11, 12, 18 en 19 november een expo­sitie van drie bijzon­dere kunste­naars in de dorps­kerk van Adorp.

De expo­sitie is gratis toegan­ke­lijk van 14:00 — 17:00 uur. Tijdens de opening, op zaterdag 11 november om 14:00 uur, zal Agnes Roze­boom (zang), bege­leid door Kees Brandsma (contrabas), de muzi­kale omlijs­ting verzorgen.

U bent van harte uitge­no­digd!

Kim Kenyon

Kim Kenyon (1988) is in 2013 afge­stu­deerd aan Academie Minerva, Groningen. Zij maakt plat en ruim­te­lijke werk in corten­staal, voor­na­me­lijk orga­nisch van karakter. Zij laat zich inspi­reren door allerlei patronen uit de natuur, bijvoor­beeld de groei­vormen van bomen en wortels, spiralen, golven, barsten, maar ook de vergan­ke­lijk­heid van de natuur trans­for­meert zij naar beelden en instal­la­ties. De waar­ge­nomen vormen of patronen worden op een vrije en intu­ï­tieve manier sterk vergroot op staal­plaat gete­kend of geschil­derd waarna ze met las gereed­schap hand­matig worden uitsneden. Sommige beelden zijn bedekt met een dunne laag roest doordat ze een tijd­lang in het buiten­lucht hebben gelegen. Haar beelden worden veelal buiten geëx­po­seerd, afge­lopen zomer was haar werk te zien in het Rosa­rium van Winschoten, de beel­den­tuin Mari­ën­heem in Zwolle en Waar­kunst in t’Waar.

Jannes Koet­sier

Jannes Koet­sier is in 2003 afge­stu­deerd aan Academie Minerva, Groningen en in 2006 als Docent Beel­dende Vorming. Koet­sier laat zich inspi­reren door de werke­lijk­heid waarbij voor­stel­ling, tech­niek en mate­riaal een fraai geheel vormen. Hij laat ons met frisse blik kijken naar de natuur, de mens en de wereld om ons heen waar­door we de werke­lijk­heid door zijn ogen zien. Op die manier stuurt en vormt hij onze waar­ne­ming als toeschouwer.

Lange tijd maakte Koet­sier vooral figu­ra­tief werk omdat daarin de werke­lijk­heid, de lichtval en het mate­riaal een mooie harmonie kunnen vormen. Echter, de figu­ratie zit zo nu en dan in de weg. Verf en lichtval worden niet onder­steund door de voor­stel­ling en doet er soms zelfs afbreuk aan.

Daarom presen­teert hij in Adorp een nieuwe serie schil­de­rijen met als onder­werp, verf en licht. Deze schil­de­rijen hebben nauwe­lijks tot geen figu­ra­tieve grond­slag.

Joyce ter Weele

Joyce ter Weele studeerde in 2015 af aan Academie Minerva, Groningen en won het Coba de Groot Stipen­dium. Zij combi­neert in haar werk mate­ri­alen zoals houts­kool, potlood, fine­liner, grafiet, collage en zwarte/ witte verf. Papier is vrijwel altijd de drager. Haar uitgangs­punt is de figu­ra­tieve werke­lijk­heid die ze vast­legt in foto’s waarbij ze zich richt op vormen en verhou­dingen in zowel de natuur als in de verste­de­lijkte wereld. Vervol­gens constru­eert en decon­stru­eert ze de foto’s tot zwart-wit collages die op hun beurt het start­punt vormen voor een nieuwe werke­lijk­heid.

Het werk daagt de waar­ne­ming uit, en wordt gemak­ke­lijk als vreemd en vervreem­dend ervaren. De ruim­te­lijk­heid op zich wordt bevraagd, maar ook de verhou­ding van de kijker tot die ruim­te­lijk­heid. In eerste instantie roepen de teke­ningen asso­ci­a­ties op van leeg­staande gebouwen, plat­te­gronden, ruïnes en andere, door de mens verlaten gebieden met als conclusie dat geen enkele vorm concreet is, omdat geen enkele asso­ci­atie beves­tigd wordt. Juist dit grens­ge­bied zoekt ter Weele op waarbij ze stil staat bij onze neiging om zowel in figu­ra­tieve als in abstracte beelden te zoeken naar het herken­bare.


Dorps­kerk Adorp
Torenweg 6
9774 PJ Adorp

Datum: 11, 12, 18 en 19 november 2017
Tijd: 14:00 — 17:00 uur
Kosten: de entree is gratis


Cultu­rele Commissie Adorp

Sinds 1991 heeft Adorp een eigen cultu­rele commissie. De Cultu­rele Commissie Adorp zet zich in om kunst en cultuur in de breedste zin van het woord in de voor­ma­lige gemeente Adorp aan te bieden, waar­door de leef­baar­heid van deze plat­te­lands­ge­meen­schap wordt vergroot c.q. bevor­derd. Dit krijgt gestalte door onder meer kunst, theater en muziek van zowel jonge als meer geves­tigde Neder­landse artiesten en kunste­naars, en uit de noor­de­lijke regio in het bijzonder.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ccadorp.nl !