Lauwersland Online - Nieuwe expositie in Museum Wierdenland

Nieuwe expositie in Museum Wierdenland

Museum Wier­den­land in Ezinge heeft vanaf 26 november een nieuwe expo­sitie in huis: Boer XXI, Groninger boeren anno nu. Film­maker Fatos Vladi maakte hier­over 10 korte films en Meinte Strik­werda portret­teerde de boeren en hun partners/opvolgers.

Het Groninger boeren­be­drijf kan bogen op een roem­rijke geschie­denis. De vele kapi­tale boer­de­rijen zijn daar de stille getuigen van. De keer­zijde van deze welvaart was het grote stands­ver­schil tussen de boeren en hun arbei­ders. De afge­lopen honderd jaar is de land­bouw ook in Groningen echter ingrij­pend veran­derd. De sector als geheel is sterk gekrompen en de productie juist enorm toege­nomen. Het boeren­be­drijf ontkwam niet aan de globa­li­se­ring en is sterk afhan­ke­lijk geworden van de prijzen op de wereld­markt. Ook de status van de boeren, en de plek die ze innemen in de Groninger samen­le­ving, is niet meer dezelfde als vroeger. In de tentoon­stel­ling komt deze ontwik­ke­ling aan bod in een reeks zeer persoon­lijke portretten.

Wat bete­kent het om boer te zijn anno 2016? Wat zijn de grootste zorgen? Is er nog wel een opvolger? Wat maakt gelukkig of stemt tevreden? De films van Fatos Vladi en de portretten, geschil­derd door Meinte Strik­werda geven samen een fasci­ne­rend inkijkje in 10 uiteen­lo­pende Groninger boeren­be­drijven, van een kaas­ma­kerij tot een wijn­boer­derij, van melk­vee­hou­derij tot akker­bouw­be­drijf.

De expo­sitie is te zien van 26 november tot en met 2 april 2017.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 — 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Openingstijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!