Nieuwe inschrij­fronde Hoge­land Beweegt van start

Lauwersland Online - Nieuwe inschrijfronde Hogeland Beweegt van start

Vanaf maandag 5 sep­tember kunnen inwo­ners van de gemeente Het Hoge­land weer ken­nis­maken met tal van sporten via Hoge­land Beweegt. Hoge­land Beweegt is het online plat­form dat het sport­aanbod van de ver­e­ni­gingen en sport­aan­bie­ders in de gemeente Het Hoge­land samen­brengt. Inwo­ners van alle leef­tijden kunnen zich tot en met 16 februari 2023 inschrijven voor trai­ningen en cur­sussen van 27 sport­aan­bie­ders en tal van takken van sport; van kick­boksen tot korfbal.

“De gemeente wil inwo­ners die nog niet genoeg bewegen, uit­dagen om dit wel te gaan doen, liefst van jongs af aan.”, zegt sport­wet­houder Karen Han­sems. “Met Hoge­land Beweegt zie je in een oog­op­slag welke moge­lijk­heden er zijn in Het Hoge­land. Ik hoop dat veel inwo­ners over de drempel stappen naar méér bewegen. Naast gezond en gezellig is samen sporten vooral ook erg leuk!”

De cur­sus­pe­riode start op dinsdag 25 oktober 2022 en loopt tot en met maandag 27 februari 2023. Het aanbod bestaat uit bijna 100 ver­schil­lende cursussen.

Beweeg­team

Hoge­land Beweegt is een ini­ti­a­tief van het Beweeg­team Het Hoge­land. Dit team advi­seert en onder­steunt spor­ters, sport­ver­e­ni­gingen en sport­aan­bie­ders in Het Hoge­land. Beweeg­team Het Hoge­land is een samen­wer­king tussen de gemeente, Huis voor de Sport Gro­ningen en Bar­kema en De Haan. Het team bestaat uit gedreven vak­leer­krachten, sport­coa­ches, ver­e­ni­gings­on­der­steu­ners en sportconsulenten.

Toe­gan­ke­lijk

Het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur biedt kin­deren en jon­geren uit gezinnen waar onvol­doende geld is de kans om lid te worden van een ver­e­ni­ging. Voor die kin­deren betaalt het Jeugd­fonds Sport & Cul­tuur de con­tri­butie en in bepaalde gevallen de spor­tat­tri­buten. Vol­was­senen kunnen een beroep doen op de mee(r)doen-regelingen van de gemeente Het Hogeland.

Inschrijven kan op de web­site van Hoge­land Beweegt: www.hogelandbeweegt.nl

Klik hier voor meer infor­matie over alle mee(r)doen-regelingen van de gemeente Het Hogeland!

Meer nieuws en activiteiten